Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΠΟΕΠΛΣ:Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας
κ. Δρίτσα Θεόδωρο 

Θέμα: "Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος"

Κύριε Υπουργέ,

Το Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του ν.2066/1952 και το β.δ. της 4/10/1955.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του ρυθμίζονται από το Β.δ. 160/1970 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Σκοπός του ΤΑΛΣ είναι η χορήγηση εφάπαξ ανταποδοτικού χαρακτήρα με βάση τα έτη πραγματικής και μόνο υπηρεσίας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των αποδοχών των συναδέλφων.

Οι πόροι του αποτελούνται αποκλειστικά από τις εισφορές των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως ποσοστό κράτησης επί των αποδοχών τους καθώς και από προσόδους των χρηματικών κεφαλαίων. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται εργοδοτική ή κρατική εισφορά ή επιχορήγηση ή κοινωνικός πόρος υπέρ τρίτων.

Συμπερασματικά σας γνωρίζουμε ότι με δεδομένο όλα τα ανωτέρω, το ΤΑΛΣ αποτελεί ένα αποταμιευτικό κουμπαρά αντίστοιχο ενός προσωπικού λογαριασμού τραπέζης.

Ως εκ τούτου οποιαδήποτε μεταβολή στο υφιστάμενο καθεστώς αποτελεί βίαιη ανατροπή των δεδομένων και ουσιαστικά πρόκειται για κλοπή. Τίποτα λιγότερο -τίποτα περισσότερο.

Ως Ομοσπονδία δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν προτιθέμεθα να συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία επί των επιλογών που έχουμε από το άρθρο 220 του ν. 4281/2014 αφού τόσο αυτή της ΥΑ 8000/1093/26/12-2-14 όσο και η δυνατότητα μετατροπής του ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ ως επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης, πρόκειται για θνησιγενείς επιλογές. Το δίλλημα επιλογής του τρόπου της θανατικής καταδίκης του ταμείου το επιστρέφουμε στο ακέραιο σε αυτούς που το νομοθέτησαν.

Ζητάμε από την νέα κυβέρνηση την άμεση υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσής της, για την εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζει ο νόμος, δηλαδή μέχρι την 28-02-2015, ακύρωση της διάταξης του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 επιστρέφοντας το ταμείο μας στην ομαλότητα και επιτρέποντάς του την με βάση την αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε και των αποτελεσμάτων της, αυτορρύθμιση, με σκοπό την εξασφάλιση και την διαφύλαξη στο ακέραιο των πόρων και των παροχών που προβλέπονται για όλα τα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που είναι μέλη του. Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΔΡΙΒΑΚΟΣ Γεώργιος ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: