Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΠΟΕΠΛΣ:Ακαδημία Λ.Σ -ΕΛ.ΑΚΤ. - Προσλήψεις

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας
κ. Δρίτσα Θεόδωρο 

Θέμα: "Ακαδημία Λ.Σ -ΕΛ.ΑΚΤ. - Προσλήψεις "

Κύριε Υπουργέ,

Ο σημαντικότερος παράγοντας της σωστής διαχείρισης του ανθρωοίνου δυναμικού είναι η εκπαίδευση.

1. Ακαδημία Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Η ίδρυση και λειτουργία της Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος, όπως έχουμε επισημάνει εδώ και χρόνια, είναι μονόδρομος για την σωστή εκπαίδευση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ο σημερινός τρόπος εκπαίδευσης των νεοεισερχομένων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, δεν ανταποκρίνεται στη νέα εποχή, στο νέα καθήκοντα και στην εξειδίκευση που απαιτείται σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από την ίδρυση Αρχηγείου.

Η Ακαδημία Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ θα προσφέρει, την απαιτούμενη σταδιακή ενσωμάτωση στις ανάγκες και απαιτήσεις του Σώματος, θα παρέχει στους σπουδαστές τις γνώσεις, πληροφορίες, ειδικότητες και εξειδίκευση που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του Σώματος.

Η Ακαδημία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα πρέπει να παρέχει στους σπουδαστές της ανάλογα με την σχολή ισότιμους τίτλους με τα Τ.Ε.Ι. και τα Α.Ε.Ι. της χώρας. Επίσης η εξέλιξη θα πρέπει να γίνεται μέσα από το Σώμα.

Επισημαίνεται το γεγονός ότι η ίδρυση της Ακαδημίας Λ.Σ προβλέπεται από το Ν.3079/02.

Επίσης στο πλαίσιο της Ακαδημίας θα πρέπει να δημιουργηθεί κέντρο μετεκπαίδευσης προσωπικού Λ.Σ. με συνεχή λειτουργία για την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των στελεχών Λ.Σ., όπου συγκεκριμένο ποσοστό στελεχών επί του συνόλου θα μετεκπαιδεύεται σε ετήσια βάση.

2. Προσλήψεις

α) Πάγια θέση μας είναι η θεσμοθέτηση των κατ΄ έτος προσλήψεων μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων ή άλλου αδιάβλητου τρόπου, προκειμένου να διασφαλίσουμε την συνεχή ροή νεοεισερχομένων συναδέλφων και ταυτόχρονα αξιοκρατικές και διαφανής διαδικασίες στον τρόπο εισαγωγής τους.

β) Από τις επόμενες προσλήψεις και στο μέλλον, να πριμοδοτείτε η εντοπιότητα σε περιοχές δυσμενούς διαβίωσης που υπάρχει έλλειψη προσωπικού και να αναφέρεται στη προκήρυξη ως ελάχιστη υποχρέωση παραμονής με την έξοδο τους από τις Σχολές, τα 10 χρόνια, για τους νομούς τους οποίους θα προσληφθούν.

γ) Κατ’ εξαίρεση προσλήψεις στελεχών Λ.Σ αποφοίτων Α.Ε.Ν. για κάλυψη των τεραστίων κενών της οργανικής δύναμης στις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Τα παραπάνω θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις διαμόρφωσης στρατηγικής και εκσυγχρονισμού του Σώματος, αναγκαία συστατικά για να περάσουμε σε μία άλλη εποχή διαμορφώνοντας το μέλλον.

Πρέπει και οφείλουμε να επενδύσουμε στην εκπαίδευση ως απαραίτητο εργαλείο εξέλιξης.

O Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

ΔΡΙΒΑΚΟΣ Γεώργιος                ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: