Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Σ/Ν Εθελοντικής-Επικουρικής Ακτοφυλακής...

Άρθρο 1 Σύσταση και Υπαγωγή
1. Συνιστάται Επικουρική Ακτοφυλακή (εφεξής ΕΠ.ΑΚΤ.), η οποία υπάγεται στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ν. 3922/2011, Α’ 35-εφεξής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) ως μηχανισμός που συνδράμει εθελοντικά στην εκτέλεση της αποστολής του.

2. Στις διεθνείς σχέσεις χρησιμοποιείται ο όρος «Hellenic Auxiliary Coast Guard».

Άρθρο 2 Αποστολή της Επικουρικής Ακτοφυλακής
1. Αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ. είναι η ενίσχυση και η υποστήριξη του έργου των Λιμενικών Αρχών ανά την επικράτεια, με την εθελούσια συμμετοχή πολιτών, κυρίως στους τομείς της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και της ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

2. Ειδικότερα, η αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ. περιλαμβάνει:

α. Συνδρομή στην πρόληψη και εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης.

β. Συνδρομή στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και στην έρευνα-διάσωση.

γ. Συνδρομή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

δ. Συνδρομή ως προς την ασφάλεια πλου και τη θαλάσσια κυκλοφορία των ερασιτεχνικών σκαφών κάθε τύπου καθώς και των θαλασσίων μέσων αναψυχής.

3. Η ανωτέρω αποστολή ασκείται εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι δε εθελοντές και εθελόντριες δεν εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικές με την επιβολή του νόμου και σε ένοπλες επιχειρήσεις, ενώ οι παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες δεν υπεισέρχονται στις αρμοδιότητες των Λιμενικών Αρχών.

Άρθρο 3 Απόκτηση ιδιότητας του Εθελοντή / Εθελόντριας Ακτοφύλακα
1. Η ΕΠ.ΑΚΤ. αποτελείται αποκλειστικά από Εθελοντές και Εθελόντριες Ακτοφύλακες.

2. Υποψήφιος Εθελοντής Ακτοφύλακας/ Εθελόντρια Ακτοφύλακας (εφεξής Εθελοντής Ακτοφύλακας) δύναται να είναι κάθε Έλληνας και Ελληνίδα υπήκοος ή υπήκοος κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτου Κράτους ηλικίας 18 έως 60 ετών που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου.

3. Οι ενδιαφερόμενοι, για να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή, υποβάλλουν αίτηση στη Λιμενική Αρχή του τόπου μόνιμης διαμονής ή παραθεριστικής κατοικίας τους. Η αίτηση είναι ατομική και συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου σε περίπτωση πολίτη προερχόμενου από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπηκόου τρίτου Κράτους.

β. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι έχουν όλα τα νόμιμα προσόντα για την απόκτηση της ιδιότητας του εθελοντή και ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία-προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην αίτησή του είναι αληθή. Ειδικότερα, στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνονται τα εξής:

αα. γνωρίζει και υποστηρίζει την αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ.

ββ. επιθυμεί την εθελοντική συμμετοχή του σε δράσεις που σχετίζονται με χερσαία, πλωτά, εναέρια μέσα, ραδιοεπικοινωνίες ή και άλλους υποστηρικτικούς τομείς του έργου των Λιμενικών Αρχών.

γγ. γνωρίζει κολύμβηση, ομιλεί και γράφει την ελληνική γλώσσα και δεν έχει υποβάλλει αντίστοιχη αίτηση σε άλλη Λιμενική Αρχή της Χώρας.

γ. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση ή Δίπλωμα γνώσεων ή δεξιοτήτων, που ενδεχομένως κατέχει. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις ή Διπλώματα έχουν εκδοθεί από Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτο κράτος, γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι επίσημα μεταφρασμένα και συνοδεύονται από επίσημα θεωρημένη και μεταφρασμένη βεβαίωση περί της γνησιότητας του περιεχομένου τους, από την οικεία Πρεσβευτική ή Προξενική Αρχή του Κράτους έκδοσής τους.

δ. Ιατρική βεβαίωση από αρμόδιο κρατικό φορέα, για την καλή σωματική και ψυχική του υγεία. Η υγεία και καταλληλότητα βεβαιώνονται από ιατρό παθολόγο ή ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής και ψυχίατρο.

ε. Αποδεικτικό ασφάλισης, ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης από αναγνωρισμένο ασφαλιστικό φορέα.

στ. Αποδεικτικό Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

ζ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου προκειμένου να διαπιστώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται για αδικήματα που προβλέπονται για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

4. Ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής ορίζει με απόφασή του, ισχύος δύο ετών, τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από βαθμοφόρους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία ελέγχει την πληρότητα και των δικαιολογητικών της παραγράφου 3 και συντάσσει πρακτικό στο οποίο γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για την ένταξη ή μη του υποψηφίου στη δύναμη της ΕΠ.ΑΚΤ. Οι απορριφθείσες αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα επιστρέφονται στους αιτούντες.

5. Οι υποψήφιοι που γίνονται αποδεκτοί εντάσσονται στη δύναμη της ΕΠ.ΑΚΤ. που εδρεύει στον τόπο υποβολής της παραπάνω αίτησης και προμηθεύονται «Δελτίο Ταυτότητας Εθελοντή Ακτοφύλακα», το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης, Ευαισθητοποίησης του Πολίτη και Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην οποία εφεξής τηρείται και το «Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Ακτοφυλάκων».

6. Με την εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο, απονέμεται στους Εθελοντές Ακτοφύλακες, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο βαθμός του «Εθελοντή Ακτοφύλακα» εξαιρουμένων των περιπτώσεων του εδαφ. α της παρ. 6 του άρθρου 9.

7. Το έργο του εθελοντή είναι τιμητικό και άμισθο. Ο Εθελοντής Ακτοφύλακας μετέχει σε εθελοντικές δράσεις σύμφωνα με τις γνώσεις και τις δυνατότητές του.

8. Ο όρος «Εθελοντής Ακτοφύλακας» αναφέρεται αποκλειστικά στους πολίτες που είναι καταγεγραμμένοι στο «Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Ακτοφυλάκων».

Άρθρο 4 Σύσταση Ομάδων Επικουρικής Ακτοφυλακής
1. Στις έδρες των Λιμενικών Αρχών της Επικράτειας καθώς και των υπαγομένων σε αυτές Λιμενικών Σταθμών, συνιστώνται Ομάδες Επικουρικής Ακτοφυλακής (εφεξής ΟΜ.Ε.Α.) με απόφαση του Προϊσταμένου κάθε Λιμενικής Αρχής που αποτελούνται από Εθελοντές Ακτοφύλακες.

2. Οι ΟΜ.Ε.Α. υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής στην έδρα της οποίας συνιστώνται.

3. Σε κάθε ΟΜ.Ε.Α. ο αρχαιότερος Εθελοντής Ακτοφύλακας κατά βαθμό, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 9, ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής ως Συντονιστής της ΟΜ.Ε.Α. Στην περίπτωση που κατά τη σύσταση της ομάδας υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ομοιόβαθμοι βαθμοφόροι, ως Συντονιστής ορίζεται αυτός που διαθέτει τη μεγαλύτερη ναυτική εμπειρία, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά ναυτικής του ικανότητας.

4. Ο Συντονιστής της ΟΜ.Ε.Α. αποτελεί το σύνδεσμο της ομάδας με τη Λιμενική Αρχή και μεριμνά για την άρτια οργάνωση και το συντονισμό της, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προϊσταμένου της οικείας Λιμενικής Αρχής.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση ΟΜ.Ε.Α. είναι η εγγραφή τουλάχιστον πέντε (05) Εθελοντών Ακτοφυλάκων σε αυτήν.

Σε περίπτωση αδυναμίας σύστασης ΟΜ.Ε.Α., λόγω έλλειψης του αναγκαίου ελάχιστου αριθμού εθελοντών και μέχρι τη συμπλήρωσή του, η κατά τόπο Λιμενική Αρχή υποστηρίζεται, όποτε απαιτηθεί, από τους εγγεγραμμένους εθελοντές επί θεμάτων σχετικών με την αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ.

Άρθρο 5 Δράσεις των ΟΜ.Ε.Α.
1. Οι δράσεις των ΟΜ.Ε.Α. ασκούνται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής στην περιοχή της οποίας έχουν συσταθεί και είναι οι εξής:

α. Παροχή συνδρομής σε συμβάντα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής.

β. Παροχή συνδρομής στο έργο της Λιμενικής Αρχής που σχετίζεται με την ασφάλεια των λουομένων και την τήρηση των διατάξεων περί ασφαλούς κίνησης και κυκλοφορίας των ερασιτεχνικών σκαφών και των θαλασσίων μέσων αναψυχής, η οποία πραγματοποιείται παρουσία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

γ. Διενέργεια περιπολιών στη περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής με σκοπό την επιτήρηση της θάλασσας και των ακτών για την πρόληψη της ρύπανσης και την έγκαιρη ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής για ύπαρξη τυχόν ναυτιλιακών κινδύνων, κινδυνεύοντος σκάφους και επιβατών, καθώς και τυχόν άλλης παράνομης πράξης ή απόπειρας παράνομης πράξης που υποπέσει στην αντίληψή τους.

δ. Παροχή συνδρομής και υποστηρικτικού έργου προς τα πληρώματα των επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπως επισκευή, ανέλκυση – καθέλκυση, υφαλοκαθαρισμός, συντήρηση μηχανών – κινητήρων, κ.λ.π., εφόσον οι Εθελοντές Ακτοφύλακες διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα.

ε. Οργάνωση και διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων επί θεμάτων ασφαλούς πλου και αντιμετώπισης δυσχερών περιστατικών για τους κατόχους αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών και ιδιοκτήτες καθώς και χειριστές και ιδιοκτήτες λοιπών θαλασσίων μέσων αναψυχής και ερασιτεχνικών σκαφών κάθε τύπου και είδους, με σκοπό τη βελτίωση των ναυτικών τους γνώσεων και ικανοτήτων, υπό τον συντονισμό και την εποπτεία του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής.

στ. Παροχή της δυνατότητας προληπτικού ελέγχου των ερασιτεχνικών σκαφών, κάθε είδους και τύπου, και θαλασσίων μέσων αναψυχής, από εξειδικευμένους προς τούτο εθελοντές των ΟΜ.Ε.Α. και όπου αυτό είναι δυνατό, με στόχο πάντα την ασφαλή ναυσιπλοΐα και την προστασία της ζωής στη θάλασσα.

2. Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες πλωτά, χερσαία ή και εναέρια μέσα εθελοντών ΟΜ.Ε.Α., καταγεγραμμένα στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 7, χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, φέρουν υποχρεωτικά και σε ευκρινές σημείο του σκάφους, του οχήματος ή του εναέριου μέσου, συγκεκριμένη διακριτική ταινία ενιαίου τύπου για όλη την επικράτεια με το έμβλημα της ΕΠ.ΑΚΤ., τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 9.

3. Για την περίπτωση του εδαφ. β’ της παρ 5 του άρθρου 4 ισχύουν κατ΄ αναλογία τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, με εξαίρεση τις προβλέψεις του εδαφ. ε της παρ. 1.

Άρθρο 6 Σύσταση Επιτελικού Γραφείου ΕΠ.ΑΚΤ
1. Συνιστάται στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Επιτελικό Γραφείο ΕΠ.ΑΚΤ. (εφεξής Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ.), υπαγόμενο στον Κλάδο Αστυνομίας και Τάξης, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταγραφή των ΟΜ.Ε.Α., το συντονισμό, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση του έργου τους, δια των Προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών στην έδρα των οποίων έχουν συσταθεί. Με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζεται η στελέχωση καθώς και κάθε σχετικό θέμα που αφορά στη λειτουργία του.

2. Το Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ. συνεργάζεται με τα καθ΄ ύλην αρμόδια όργανα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που σχετίζονται άμεσα με το έργο και τη δράση των ΟΜ.Ε.Α.

Άρθρο 7 Μέσα Εθελοντών
1. Εθελοντής Ακτοφύλακας που είναι ιδιοκτήτης οχήματος ή σκάφους οιουδήποτε είδους και τύπου, ή ιδιωτικού υδροπλάνου ή ελικοπτέρου ή αεροπλάνου, ή και οιουδήποτε άλλου χρήσιμου μέσου, επιτρέπεται, εφ΄ όσον επιθυμεί και το δηλώσει σχετικά, να το χρησιμοποιεί προς όφελος της ΟΜ.Ε.Α.

2. Τα δηλούμενα εκ μέρους των εθελοντών χερσαία, πλωτά, ή εναέρια μέσα, καταγράφονται από τις Λιμενικές Αρχές καθώς και στο «Ειδικό Μητρώο Χερσαίων, Πλωτών και Εναερίων Μέσων Εθελοντών Ακτοφυλάκων» που τηρείται από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης του Πολίτη και Εθελοντισμού, της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο επίσης μεριμνά για τη διαβίβασή του στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και στο Κέντρο Επιχειρήσεων, καθώς και για την εκάστοτε επικαιροποίησή του.

3. Τα ανωτέρω δηλούμενα μέσα καταγράφονται στο εν λόγω Μητρώο εφόσον είναι ασφαλισμένα. Ειδικά για τα πλωτά μέσα ως προς την ασφάλισή τους – αστική ευθύνη, ισχύουν τα οριζόμενα στη παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2743/99 (ΦΕΚ 211 Α΄), όπως ισχύει.

4. Οι Εθελοντές Ακτοφύλακες κατά το χρόνο που τελούν υπό τις εντολές και οδηγίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θεωρούνται οιονεί λιμενικά όργανα και τα χερσαία, πλωτά και εναέρια μέσα ιδιοκτησίας τους που έχουν δηλωθεί και καταγραφεί θεωρούνται οιονεί μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά το χρόνο που συμμετέχουν σε εκπαίδευση, επιχείρηση ή συμβάν.

5. Οι Εθελοντές Ακτοφύλακες προσφέρουν γνώσεις και δεξιότητες που είτε ήδη κατέχουν είτε αποκτούν μέσω της εγκεκριμένης εκπαίδευσης του άρθρου 8.

Άρθρο 8 Εκπαίδευση Εθελοντών Ακτοφυλάκων
1. Ως εισαγωγική εκπαίδευση των Εθελοντών Ακτοφυλάκων θεωρούνται οι γνώσεις (επαγγελματικές ή ερασιτεχνικές) και δεξιότητες που κατέχονται από αυτούς κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 και σχετίζονται με το έργο και την αποστολή τους.

2. Επιθυμητές γνώσεις και δεξιότητες είναι κυρίως οι ακόλουθες: ναυτικός, επαγγελματίας αλιέας ή ερασιτέχνης, κυβερνήτης επαγγελματικού σκάφους, απόφοιτος Σχολείων Ειδικών Δυνάμεων, εκπαιδευτής χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ξυλουργός, σιδηρουργός, επισκευαστής τηλεπικοινωνιακών συσκευών, μηχανολόγος & μηχανικός κάθε είδους κινητήρων, συντηρητής κάθε είδους κινητήρων, ναυπηγός, ιστιοπλόος επαγγελματίας και ερασιτέχνης, δύτης, αυτοδύτης, αθλητής ή γυμναστής υγρού στίβου, ναυαγοσώστης, διασώστης, ναυτοπρόσκοπος, πρόσκοπος και ιατρός.

3. Η θεωρητική εκπαίδευση των Εθελοντών Ακτοφυλάκων, η οποία υποχρεωτικά σχετίζεται με τις αρμοδιότητες των ΟΜ.Ε.Α., καθορίζεται από το Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ., μετά από εισήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., και επικαιροποιείται όποτε κρίνεται απαραίτητο.

4. Με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκδίδεται Εγχειρίδιο Διδακτέας Ύλης (εφεξής Ε.Δ.Υ.), στο οποίο περιλαμβάνονται κυρίως οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

α. Νομοθεσία περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και καταπολέμησης της ρύπανσης στη θάλασσα και τις ακτές.

β. Διατάξεις περί ασφάλειας ερασιτεχνικού σκάφους κάθε τύπου και είδους και θαλασσίων μέσων αναψυχής.

γ. Διατάξεις περί ασφαλούς κίνησης και κυκλοφορίας ερασιτεχνικού σκάφους κάθε τύπου και είδους και θαλασσίων μέσων αναψυχής.

δ. Το αντικείμενο της πρακτικής εκπαίδευσης των Εθελοντών Ακτοφυλάκων

5. Η ανωτέρω θεωρητική εκπαίδευση παρέχεται στις ΟΜ.Ε.Α., σύμφωνα με το Ε.Δ.Υ., ως εξής:

α. Κατά τη σύσταση εκάστης ΟΜ.Ε.Α, από τα κατά εκπαιδευτικό αντικείμενο εξειδικευμένα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της Λιμενικής Αρχής, που ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της.

β. Μετά την εγγραφή νέων μελών στην ΟΜ.Ε.Α., οι ήδη εκπαιδευθέντες Εθελοντές Ακτοφύλακες, με τη συνδρομή των ανωτέρω στελεχών της Λιμενικής Αρχής, μεριμνούν για την εκπαίδευση των νέων μελών υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου της.

γ. Οι Προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες των μελών της ΟΜ.Ε.Α., καθορίζουν το πρόγραμμα της θεωρητικής τους εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Συντονιστή της ΟΜ.Ε.Α.6. Η πρακτική εκπαίδευση παρέχεται στις ΟΜ.Ε.Α. μέσω ασκήσεων, σύμφωνα με το Ε.Δ.Υ., που διοργανώνονται με βάση πρόγραμμα το οποίο εκπονείται από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής και εκτελείται από εξειδικευμένα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της οικείας Λιμενικής Αρχής.

7. Με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθορίζονται οι εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις των εθελοντών των ΟΜ.Ε.Α., στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με σκοπό τη διατήρηση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας.

8. Η ανωτέρω θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους Εθελοντές Ακτοφύλακες, με εξαίρεση τους αναφερόμενους στο εδάφ. α, παρ. 6 του άρθρου 9.

9. Στους Εθελοντές Ακτοφύλακες μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής τους εκπαίδευσης απονέμεται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πιστοποιητικό παρακολούθησης, ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται από το Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ.

10. Για τους εθελοντές Ακτοφύλακες του εδάφ. β, παρ. 5 του άρθρου 4, ισχύουν, κατ΄ αναλογία, όσα προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 9 Έμβλημα – Θυρεός – Επισείων – Στολή – Διακριτικά – Βαθμοί και βαθμολογική εξέλιξη
1. Καθιερώνεται έμβλημα, θυρεός, επισείων, διακριτική ταινία, στολή και διακριτικά βαθμών της ΕΠ.ΑΚΤ., ο τύπος, η μορφή καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία κυρώνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

2. Οι Εθελοντές Ακτοφύλακες δύνανται προαιρετικά να φέρουν στολή επιχειρήσεων μόνο κατά τον χρόνο άσκησης των εθελοντικών δράσεων.

3. Οι βαθμοί των Εθελοντών Ακτοφυλάκων είναι οι εξής:

α. Εθελοντής Ακτοφύλακας.

β. Εθελοντής Ακτοφύλακας Δ΄ Τάξης.

γ. Εθελοντής Ακτοφύλακας Γ΄ Τάξης.

δ. Εθελοντής Ακτοφύλακας Β΄ Τάξης.

ε. Εθελοντής Ακτοφύλακας Α΄ Τάξης.

4. Οι ανωτέρω βαθμοί είναι τιμητικοί και άμισθοι, η δε καθιέρωσή τους αφορά αποκλειστικά και μόνο την εξυπηρέτηση του σκοπού της άρτιας οργάνωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας, μέσω της ύπαρξης διακριτής αρχαιότητας και ιεραρχίας σε κάθε ΟΜ.Ε.Α.

5. Οι Εθελοντές Ακτοφύλακες, ανεξαρτήτως βαθμού, οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις εντολές και οδηγίες των στελεχών (Αξιωματικών, Υπαξιωματικών, Λιμενοφυλάκων) των Λιμενικών Αρχών.

6. α. Στους Εθελοντές Ακτοφύλακες που κατέχουν διπλώματα Α΄, Β΄ ή Γ΄ τάξεως Πλοιάρχου ή Μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού κατά το χρόνο εγγραφής τους στο ειδικό μητρώο, απονέμεται ο βαθμός του Εθελοντή Ακτοφύλακα Β΄ Τάξεως για όσους κατέχουν πτυχίο Α΄ ή Β΄ τάξεως, και του Εθελοντή Ακτοφύλακα Γ΄ Τάξεως για όσους κατέχουν πτυχίο Γ΄ τάξεως.

β. Στους Εθελοντές Ακτοφύλακες που έχουν διατελέσει Αξιωματικοί κατά τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις απονέμεται ο βαθμός του Εθελοντή Ακτοφύλακα Γ΄ Τάξεως.

γ. Στους Εθελοντές Ακτοφύλακες που έχουν διατελέσει Υπαξιωματικοί κατά τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή ως Πενταετούς Υποχρέωσης, απονέμεται ο βαθμός του Εθελοντή Ακτοφύλακα Δ΄ Τάξεως.

δ. Οι Εθελοντές Ακτοφύλακες ανεξαρτήτως βαθμού, προάγονται στον επόμενο κάθε φορά βαθμό, όταν συμπληρώνουν τέσσερα (04) έτη υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό.

7. Οι βαθμοί απονέμονται με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από πρόταση του Συντονιστή της ΟΜ.Ε.Α. στην οποία είναι εγγεγραμμένοι, που εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής. Για τους εθελοντές Ακτοφύλακες του εδάφ. β, παρ. 5 του άρθρου 4, , οι βαθμοί απονέμονται μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής.

Άρθρο 10 Ασφαλιστική κάλυψη των Εθελοντών Ακτοφυλάκων
1. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκπαίδευση ή κατά τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις της ΕΠ.ΑΚΤ., οι Εθελοντές Ακτοφύλακες καλύπτονται από τον δικό τους ασφαλιστικό φορέα, το δε ατύχημα θεωρείται ότι έλαβε χώρα κατά την κύρια απασχόλησή τους, εξ΄ αιτίας αυτής και για αυτή, βεβαιώνεται δε και αντιμετωπίζεται από τις σχετικές διατάξεις που διέπουν τον φορέα της κύριας απασχόλησής τους.

2. Με δαπάνη του Δημοσίου παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους Εθελοντές Ακτοφύλακες, που περιήλθαν σε κατάσταση ανασφάλιστου μετά την εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 3 και νοσηλεύονται εξαιτίας τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, ή κατά τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις της ΕΠ.ΑΚΤ. Οι παραπάνω Εθελοντές Ακτοφύλακες νοσηλεύονται στην ίδια θέση, που νοσηλεύονται και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Για τους Εθελοντές Ακτοφύλακες που κατά τη συμμετοχή τους στις εν λόγω εθελοντικές δράσεις τραυματίστηκαν και απαιτείται μακροχρόνια ανάρρωση ή έχει προξενηθεί μερική ή ολική αναπηρία ένεκα αυτού του τραυματισμού, ισχύει για τη νοσηλεία τους ότι προβλέπεται για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εγγράφονται κατ΄ έτος πιστώσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω δαπανών.

Άρθρο 11 Εθελοντικές Εισφορές ΟΜ.Ε.Α.
1. Σε κάθε ΟΜ.Ε.Α. συνιστάται τριμελής επιτροπής αποτελούμενη από το Συντονιστή ως πρόεδρο και δύο μέλη της, η οποία καθορίζει και αναπροσαρμόζει κατ’ έτος με απόφασή της το ποσό της εθελοντικής μηνιαίας εισφοράς των Εθελοντών Ακτοφυλάκων που είναι εγγεγραμμένοι στην ΟΜ.Ε.Α., συγκεντρώνει και διαχειρίζεται το ποσόν αυτό, προκειμένου να καλύπτονται πάγια έξοδα της ΟΜ.Ε.Α. και κυρίως αυτά που αφορούν γραφική ύλη και εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων.

2. Η ανωτέρω επιτροπή καταγράφει επίσης όλα τα υλικά και μέσα της ΟΜ.Ε.Α., όπως ναυτιλιακό εξοπλισμό, επικοινωνιακό εξοπλισμό, αποκτηθέντα πλωτά, χερσαία ή εναέρια μέσα που έχουν περιέλθει στην ΟΜ.Ε.Α. μέσω δωρεών, σε ειδικό προς τούτο βιβλίο το οποίο τηρείται από την εν λόγω επιτροπή και θεωρείται κατ’ έτος το μήνα Φεβρουάριο από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, ο οποίος υποβάλει αντίγραφό του στο Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ.

3. Οποιαδήποτε χρηματική προσφορά ή δωρεά υπέρ του σκοπού της ΟΜ.Ε.Α., προερχόμενη είτε από εθελοντή, είτε από τρίτο πρόσωπο ή οποιονδήποτε φορέα, γίνεται αποδεκτή τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 14.

4. Οι εισφορές των Εθελοντών Ακτοφυλάκων, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 2362/95 (Α’247) περί Δημοσίου Λογιστικού.

Άρθρο 12 Ευεργετικές διατάξεις
1. Για τους Εθελοντές Ακτοφύλακες με αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή συνεχή υπηρεσία, η οποία βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Λιμενικής Αρχής, οι οποίοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς κατάταξης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα κατά το νόμο και κατά την εκάστοτε προκήρυξη προσόντα, θεσπίζονται οι ακόλουθες ευεργετικές διατάξεις:

α. Οι Εθελοντές Ακτοφύλακες για κάθε χρόνο ενεργής συμμετοχής τους, λαμβάνουν αριθμό μορίων ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά την προκήρυξη του εκάστοτε διαγωνισμού κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και ο οποίος προστίθεται στα συνολικά τους μόρια σύμφωνα με την προκήρυξη.

β. Για τους Εθελοντές Ακτοφύλακες, τα όρια ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζονται ως εξής:

αα. αυξημένο κατά τρία (03) έτη από εκείνο που ισχύει για τους υπόλοιπους υποψηφίους, για τη Σχολή Λιμενοφυλάκων,

ββ. το τριακοστό δεύτερο (32) έτος της ηλικίας τους, για τη Σχολή Υπαξιωματικών και

γγ. το τριακοστό (30) έτος της ηλικίας τους, για τη Σχολή Δοκίμων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

γ. Οι Εθελοντές Ακτοφύλακες προτιμώνται κατά τους διαγωνισμούς κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε οποιαδήποτε κατηγορία, έναντι άλλων υποψηφίων σε περίπτωση ισοψηφίας τους.

2. Στη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής της παραγράφου 1, θα αναφέρεται ρητά ότι ο Εθελοντής Ακτοφύλακας σύμφωνα με τα τηρούμενα στην Υπηρεσία στοιχεία έχει προσφέρει τις εθελοντικές του υπηρεσίες ανελλιπώς επί τρία ή περισσότερα έτη χωρίς να έχει απωλέσει την ιδιότητά του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16.

3. Ο χρόνος απασχόλησης των Εθελοντών Ακτοφυλάκων κατά τη συμμετοχή τους στις εθελοντικές δράσεις της ΕΠ.ΑΚΤ. λογίζεται ως χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία τους, οι δε εργοδότες υποχρεούνται να επιτρέπουν την απρόσκοπτη συμμετοχή των εθελοντών στο έργο τους, όταν αυτοί μετέχουν στις εν λόγω δράσεις.

Άρθρο 13 Επιβράβευση εξαιρετικών πράξεων

1. Για εξαιρετικές πράξεις που σχετίζονται κυρίως με τη διάσωση ανθρώπινης ζωής και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των ακτών, απονέμονται στους Εθελοντές Ακτοφύλακες επιβραβεύσεις από τον Αρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δια του Προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, κατόπιν εισήγησής του προς το Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ. Οι επιβραβεύσεις των εξαιρετικών πράξεων αποτυπώνονται σε έγγραφο έπαινο και συνοδεύονται από μετάλλιο, ο τύπος και το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από εισήγηση του Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ.

2. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού, η 5η Δεκεμβρίου καθιερώνεται στην Ελλάδα και ως ημέρα του Εθελοντή Ακτοφύλακα.

Άρθρο 14 Δωρεές
1. Η ΟΜ.Ε.Α. επιτρέπεται να αποδεχθεί δωρεές από εθελοντή ή τρίτο πρόσωπο ή οποιοδήποτε φορέα, οι οποίες έχουν σχέση με ναυτιλιακό, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, πλωτά, χερσαία ή εναέρια μέσα καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο ή υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της αποστολής της.

2. Η δωρεά γίνεται αποδεκτή με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δωρεών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, προς τον οποίο έχει γίνει η πρόταση.

Άρθρο 15 Κατάργηση ΟΜ.Ε.Α
1. Συσταθείσα ΟΜ.Ε.Α. δύναται να καταργηθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής στην έδρα της οποίας έχει συσταθεί , όταν δεν πληρεί πλέον την αναγκαία προϋπόθεση της σύστασης της ή όταν δεν ανταποκρίνεται στην αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2.

2. Σε περίπτωση κατάργησης ΟΜ.Ε.Α., οι Εθελοντές Ακτοφύλακες, εφόσον το επιθυμούν, δύναται να μετεγγραφούν σε άλλη ενεργή ΟΜ.Ε.Α., άλλως ισχύουν τα οριζόμενα στο εδαφ. β παρ. 5 άρθρο 4.

3. Στην περίπτωση κατάργησης ΟΜ.Ε.Α., ο εξοπλισμός και τα κάθε είδους μέσα, που έχουν καταγραφεί στο βιβλίο της παρ. 2 του άρθρου 11 μέχρι και την ημέρα κατάργησης, αποτελούν εξοπλισμό και μέσα της ΕΠ.ΑΚΤ. Περί της διάθεσής τους σε άλλη ή άλλες ενεργές ΟΜ.Ε.Α. αποφασίζει ο Αρχηγός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από σχετική εισήγηση του Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ., το οποίο διαγράφει την καταργηθείσα ΟΜ.Ε.Α. από το τηρούμενο αρχείο.

Άρθρο 16 Αφαίρεση – Αναστολή της ιδιότητας των Εθελοντών Ακτοφυλάκων
1. Η ιδιότητα του Εθελοντή Ακτοφύλακα αφαιρείται μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65) έτους της ηλικίας του.

2. Με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής προς το Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ., αφαιρείται η ιδιότητα του Εθελοντή Ακτοφύλακα:

α. για σοβαρούς λόγους υγείας, που αναιρούν τα προβλεπόμενα στο εδαφ. δ παρ 3 του άρθρου 3 ως προς την απόκτηση της ιδιότητας του Εθελοντή Ακτοφύλακα και δεν επιτρέπουν την περαιτέρω συμμετοχή του στις εθελοντικές δράσεις της ΕΠ.ΑΚΤ.

β. σε περίπτωση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του, για ποινικά αδικήματα όπως αυτά προβλέπονται στην περίπτωση γγ’ του εδαφ. β της παρ. 3 του άρθρου 3.

γ. σε περίπτωση που εκμεταλλεύεται την ιδιότητα του Εθελοντή Ακτοφύλακα προς ίδιο όφελος ή ενεργεί με πνεύμα που δε συνάδει με το πνεύμα του εθελοντισμού και ειδικότερα με το σκοπό και την αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ.

δ. μετά από επιθυμία του ιδίου, που δηλώνεται με αίτησή του προς τον Συντονιστή της ΟΜ.Ε.Α. ή προς τον ίδιο τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ΟΜ.Ε.Α.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις και μετά την έκδοση της Απόφασης του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., αφαιρείται το Δελτίο Ταυτότητας του Εθελοντή Ακτοφύλακα, γίνεται διαγραφή από το Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 3 και παράλληλα διαγράφεται το τυχόν δηλωθέν μέσο από το Μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 7.

4. Για τις ανωτέρω αναφερόμενες (α) και (δ) περιπτώσεις, επιτρέπεται η επανάκτηση της ιδιότητας του Εθελοντή Ακτοφύλακα, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 3.

5. Με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν εισήγησης του Προϊστάμενου της Λιμενικής Αρχής προς το Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ., αναστέλλεται η ιδιότητα του Εθελοντή Ακτοφύλακα στις περιπτώσεις:

α. εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων,

β. μετάβασης στο εξωτερικό λόγω σπουδών,

γ. μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας άνω των εξήντα (60) ημερών, μετά το πέρας της οποίας προσκομίζεται σχετική ιατρική βεβαίωση,

δ. κύησης και λοχείας (σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί κύησης και λοχείας του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής) όσον αφορά στις Εθελόντριες Ακτοφύλακες,

ε. μη καταβολής της εθελοντικής μηνιαίας εισφοράς στην ΟΜ.Ε.Α., για χρονικό διάστημα άνω του τριμήνου, μετά από εισήγηση του Συντονιστή της,

στ. επανειλημμένης άρνησης συμμετοχής στις δράσεις της ΟΜ.Ε.Α., την οποία βεβαιώνει εγγράφως ο Συντονιστής προς τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής ή ο ίδιος ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής, για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ΟΜ.Ε.Α. και

ζ. αποδεδειγμένης, κατόπιν σχετικής διερεύνησης από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, απρεπούς συμπεριφοράς, κατά το χρόνο συμμετοχής του στις εθελοντικές δράσεις, προς πολίτη ή Εθελοντή Ακτοφύλακα ή μη συμμόρφωσής του προς τις εντολές και οδηγίες στελέχους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Αξιωματικού, Υπαξιωματικού, Λιμενοφύλακα).

6. Στις περιπτώσεις της παρ. 5. (ε), (στ) και (ζ), η αναστολή της ιδιότητας του Εθελοντή Ακτοφύλακα, διαρκεί από δύο (02) έως έξι (06) μήνες.

Σε περίπτωση υποτροπής για τις περιπτώσεις των περιπτώσεων 5. (στ) και (ζ), επέρχεται οριστική αφαίρεση της ιδιότητας του Εθελοντή Ακτοφύλακα, τηρουμένων και των προβλέψεων της παρ. 3.

Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του Νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμο του Κράτους.

ΣΧΟΛΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

Εθελοντές Ακτοφύλακες υπάρχουν και σε άλλες χώρες...
Αυστραλία
http://www.coastguard.com.au/
Αμερική...
http://www.cgaux.org/
Καναδάς...
http://www.ccga-pacific.org/ccga-p/
Νέα Ζηλανδία...
http://www.coastguard.org.nz/
Ηνωμένο Βασίλειο...
http://www.dft.gov.uk/mca/mcga07-home.htm
Ιρλανδία...
http://www.skerriescoastguard.com/volunteer-recruitment/

17 σχόλια:

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ είπε...

Εθελοντές Ακτοφύλακες υπάρχουν και σε άλλες χώρες...
Αυστραλία
http://www.coastguard.com.au/
Αμερική...
http://www.cgaux.org/
Καναδάς...
http://www.ccga-pacific.org/ccga-p/
Νέα Ζηλανδία...
http://www.coastguard.org.nz/
Ηνωμένο Βασίλειο...
http://www.dft.gov.uk/mca/mcga07-home.htm
Ιρλανδία...
http://www.skerriescoastguard.com/volunteer-recruitment/

Ανώνυμος είπε...

Να δουμε πως θα λειτουργησει στην πραξη...

Ανώνυμος είπε...

και εθελοντές και κληρωτοί που κάνουν την θητεία τους όπως στον στρατό, θα μπορούσαν να έρθουν στο Λιμενίκο.και το σώμα θα βοηθούσαν πολύ και κατ΄επέκταση το κοινονικό σύνολο και αυτοί θα αποκτούσαν ολοκληρομένη άποψη για το έργο μας, και θα ήταν οι καλύτεροι πρεσβευτές μας, και ίσως κάποιοι μετά γίνουν και συναδελφοί μας.

Ανώνυμος είπε...

Να δω πόσο ακόμα θα είμαι στο Λιμενικό για να δω πόσο ακόμα θα ακούω Μ@@@@@@@ς !!!!
Αυτό είναι Μ@@@@@@ία στο τετράγωνο!!!!
Πόσο ακόμα...........

Ανώνυμος είπε...

Κατά τα άλλα δεν θέλετε να διαλύσετε το Λιμενικό !
Σας πήραμε χαμπάρι ρεεεεεε

Ανώνυμος είπε...

..μετα ακολουθει και εθελοντης αστυνομικος....

Ανώνυμος είπε...

Τώρα πλέον , είμαι σίγουρος οτι είμαστε για γέλια....!!!
Πόσο χαμηλά θα πέσουμε ακόμη....???
Πόσο ξεφτίλα θα φτάσουμε...???
Και για όσους είναι αφελής και μωροπίστευτοι..βλέπωντας το τυρί αλλα όχι την φάκα πριν σπεύσετε να διαφωνησετε μαζι μου, να σας κάνω γνωστό το μπάχαλο που επικρατεί στην Πυροσβεστική σε κάθε περιστατικό και όχι μόνο απο τους εθελοντές πυροσβέστες οι οποίοι κανουν οτι μπορούν για να εκθέσουν , να υπονομεύσουν , να κατηγορήσουν , να συκοφαντήσουν τις ενέργειες των μονίμων πυροσβεστών δημιουργώντας "τρικλοποδιές" και επιβουλές στο έργο τους με πολλές φορές επικύνδυνα αποτελέσματα για το κοινό καλό....!!!
Και κάτι τελευταίο όσον αφορά τα αναφερθέντα κράτη που έχουν εφαρμόσει το "κολπο" αυτο , μίλαμε για κράτη με ακτοφυλακή "ονομα και πραγμα" , με ακτοφυλακή που όσο κοστιζει ενα ελικόπτερο δικό τους , κοστίζουν όλα τα επιχειρισιακά μέσα τα δικά μας μαζί...!!
ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ.....μιλάμε για κράτη που οι νόμοι εφαρμόζονται απόλυτα απέναντι σε όλους , και οι ένστολοι υπολογίζονται απο τον πολίτη με το μέγιστο σεβασμό και πειθαρχεία....!!
ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ ΜΕ ΑΡ@@@ΔΙΑ , ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡ@@@ΔΙΑ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ...!!!
Μην συγκρίνουμε λοιπόν τις μπανάνες με τα αγγούρια.....!!
Για να δούμε τι αλλο θα ακούσουμε σε αυτή την κακόμοιρη Ελλάδα....

Ανώνυμος είπε...

Εσείς ρε Ακτοφύλακες που σπεύσατε σα παπαγαλάκια να μας πείτε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που γίνεται αυτό,δεν καταλαβαίνετε ότι θέλουν και προσωπικό χωρίς αμοιβές και δικαιώματα να έχουν , και κομματικά ρουσφέτια να κάνουν διορίζοντάς τους και τους δικούς μας μισθούς να μειώσουν ; Δεν ντρέπεστε καθόλου πια ; Για ποιόν δουλεύετε; Κόβουν μισθούς και επιδόματα και εσείς προτείνετε να έρθει και "φτηνή εργασία"; ΑΙΣΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ είπε...

Εμείς δεν είπαμε ότι συμφωνούμε με το Σ/Ν...Ίσα ίσα που σε μεταξύ μας συζητήσεις το χλευάσαμε κιόλας...
Το μόνο που σχολιάσαμε είναι η συνύπαρξη των επαγγελματιών με τους εθελοντές και σε άλλες χώρες...Που το κακό σε αυτό???

Για να κάνουμε όμως τον συνήγορο του διαβόλολυ επειδή μας προκάλεσες θα σου πούμε τα εξείς...
Εδώ ολόκληρη Αμερικανική Ακτοφυλακή χρησιμοποιεί τους εθελοντές και έσπευσες αμέσως να μας πείς παπαγαλάκια.
Εκτός κι αν πιστεύεις ότι έχουμε καλύτερο επίπεδο εξοπλισμού και εκπαίδευσης σαν Ακτοφυλακή από την Αμερικάνικη...
Να σου θυμίσουμε μήπως το "Σαμινα"???Αν περίμεναν να σωθούν από τα σκάφη του Λ.Σ. οι συνάνθρωποι μας ...ακόμα θα περίμεναν!!!Οι εθελοντές δεν ήταν αυτοί που έσωσαν τους περισσότερους συνανθρώπους μας???Και δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει και διαφορετικά γιατί αλλιώς θα έπρεπε να βρίσκεται ένας στολίσκος του Λ.Σ. σε κάθε μεριά των πελάγων μας...
Άυτό σαν παράδειγμα του τι μπορεί να προσφέρει ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ο εθελοντισμός στους επαγγελματίες Ακτοφύλακες...

Όσο για το ότι μας πετσοκόβουν μισθούς και επιδόματα λές να φταίει το συγκεκριμένο Σ/Ν ή η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης που επιτίθεται στους μισθούς μας θεωρώντας μας προνομιούχους???

Γιατί στα υπόλοιπα κράτη που υπάρχουν οι εθελοντές ,οι επαγγελματίες ακτοφύλακες έχουν πολλαπλάσιους μισθούς από τους δικούς μας???
Ή μήπως δεν θα μας κόψουν άλλα αν δεν περάσει το συγκεκριμένο Σ/Ν και θα μας κόψουν αν περάσει...Μην τρελαθούμε κιόλας...Άρα δεν φταίει ο εθελοντισμός αλλά οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές...

Όπως βλέπεις εσύ είσαι αυτός που τα ισοπεδώνει όλα...Όχι εμείς...
Το αν θα χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο Σ/Ν για "φτηνή εργασία" όπως λες θα φταίει η κυβέρνηση που θα το χρησιμοποιήσει κατ'αυτόν τον τρόπο κι όχι το ίδιο το Σ/Ν...
Είναι δηλαδή σαν να κατηγορείς το εργοστάσιο που κατασκευάζει μαχαίρια ότι οπλίζει τα χέρια των μαχαιροβγάλτων...

Έλεος πια με τον λαΪκισμό και τους εύκολους χαρακτηρισμούς...

Ανώνυμος είπε...

Κάντε και εσείς Ακτοφύλακες παραπομπές στο ΣΑΜΙΝΑ για να σας γράφει εύσημα η πρώην δημοσιογράφος του ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΥ που το μνημονεύει συνέχεια.
Ο εθελοντισμός είναι κατάργηση της μισθωτής εργασίας στην πράξη . Εκτός αν εσείς εκεί ανήκετε στη Κομσομόλ και θέλετε να κάνετε δράσεις στύλ ΣΚΑΙ. Αυτά απεργάζεσθε εκεί στο ΠΑΣΟΚ, με τους υπόλοιπους εργατοπατέρες ; πως θα εξευτελίσετε κάθε έννοια μισθωτής εργασίας; και μας λέτε ότι το χλευάσατε κιόλας ...ΝΤΡΟΠΗ

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΗ Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΠΑΝΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ

ΑΠΑΙΤΕΙ ΟΜΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΩΣΤΕ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΧΥΠΟΠΤΑ. ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΓΚΡΙΝΙΑΖΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ Παρασκευή, Ιούλιος 29, 2011 11:18:00 πμ ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥ

Ανώνυμος είπε...

παιδια πως μπορω να γινω εθελοντης ακτοφυλακας?

Ανώνυμος είπε...

που πρεπει να ρωτησω και που κανω τα χαρτια μου...

Ανώνυμος είπε...

Θές να γίνεις εθελοντής ακτοφύλακας; Καλά δεν σε πιάσανε μια φορά κορόϊδο στην Ολυμπιάδα ; Θές και άλλο ;

Ανώνυμος είπε...

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΣΑΓΑΝΟ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΕΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ
ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΚΑΠΟΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΛΟΥΦΑΡΟΥΝ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΜΑΣΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 2004

Ανώνυμος είπε...

αγαπητοι ακτοφυλακες ριχτε νερο στο κρασι σας γιατι μια μερα ισως και τα παιδια σας δηλωσουν εθελοντες!!! καταλαβατε???? ευχαριστω!

Ανώνυμος είπε...

επειδή όλοι κάπιοι λεν μαλακίες... είμαι πρωιν στρατιωτικός και αγαπώ την πατρίδα τόσο που θα έχυνα το αίμα μου μέχρι τελευταιας ρανίδας, ποντίκια λιμενικοί του γλυκού νερού, που τολμάτε από φόβο για την θέση σας να μιλάτε κατά του εθελοντισμού. Αν δεν υπήρχανε οι εθελοντές κράτος δεν θα υπήρχε, πρέπει να παίρνει ο Έλληνας για κάθε τι που προσφέρει; Δεν μπορεί να προσφέρει στην Πατρίδα μας κανένας εθελοντικά, μόνο να παίρνουμε; Εγώ αποστρατεύτικα και για όσο μπορώ θα προσφέρω τις υπηρεσίες μου μέσα από το τμημα των Εθελοντών. Πάρτε και καμια καμψη τώρα γιατί, ούτε και για αυτό δεν είναι άξιοι μερικοί. Την αξία, το νόημα της στολής, ο πατριωτισμός μπορούν να εκφραστούνε καλύτερα από έναν εθελοντή παρά από έναν μισθοτό, με φραπεδιά στο χέρι, γυαλί και κοιλιά χοντρή. Μετάβολή ρε κομάντα, ναι στον Εθελοντισμό