Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Πράξη αναπροσαρμογής σύνταξης


Κ. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Κ ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ  ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ .
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ !ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ
Κοντού Βασιλείου (τ. Στρατιωτικού Δικαστή) και συνεργατών
Στουρνάρη 28, Αθήνα, T.K. 10433, Τηλ.210 -5241507, Fax: 210-5228151,
      Κιν. 6945392850, e-mail: kontosbil@yahoo.grkontosblaw@gmail.com                      


Προς τους κκ. στρατιωτικούς συνταξιούχους:
Ενημερωτικό διεκδικήσεων μετά την Πράξη Αναπροσαρμογής Σύνταξης του ΓΛΚ με βάση το ν. 4093/2012:


1. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) εξέδωσε πράξεις Αναπροσαρμογής της σύνταξης κάθε στρατιωτικού συνταξιούχου (προερχόμενου από τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και το Πυροσβεστικό Σώμα), με τις οποίες μειώνονται οι συντάξεις από την 1.8.2012, λόγω των μειώσεων που επιβλήθηκαν στους εν ενεργεία συναδέλφους με το ν.4093/2012. Η Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γνωμοδότησε ότι, πέραν των άλλων, οι παράλληλες διπλές μειώσεις των συντάξεων θίγουν την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας. Συνεπώς είναι λίαν πιθανή η ευδοκίμηση σχετικής δικαστικής διεκδίκησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Για την άρση της ως άνω μειώσεως, θα πρέπει να ασκηθεί Έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός 60 ημερών. Η εν λόγω προθεσμία αρχίζει σε κάθε περίπτωση μετά την 22.1.2013.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το νόμο 4055/2012 προβλέφθηκε (άρθρο 108 Α του ΠΔ 1225/1981) ότι είναι δυνατή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο η διεξαγωγή πρότυπης δίκης, δηλαδή εκδίκαση μιας υποθέσεως από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν με την υπόθεση αυτή τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Η απόφαση της Ολομέλειας, εφόσον είναι θετική, έχει αποτελέσματα (και για τη λήψη αναδρομικών) και για τους λοιπούς θιγόμενους, μόνον όταν έχουν ασκήσει εμπρόθεσμα και οι ίδιοι έφεση.  
3. Τα έξοδα για την άσκηση της Έφεσης ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέρχονται σε 105 ευρώ, ήτοι 35 ευρώ για σύνταξη και κατάθεση έφεσης (+ ΦΠΑ 23% που θα καταβληθεί με το πέρας της υπόθεσης και θα εκδοθεί Α.Π.Υ.), παράβολο έφεσης: 20 ευρώ, ένσημο ΤΑΧΔΙΚ: 15 + 2 ευρώ και επίδοση έφεσης: 33 ευρώ. Το δικόγραφο της έφεσης δεν θα υπογραφεί από Δικηγόρο, οπότε δεν είναι υποχρεωτικό να εκδοθεί γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Όμως, σύμφωνα με το ν. 4055/2012 θα απαιτηθεί να παρασταθεί ο πληρεξούσιος δικηγόρος κατά τη συζήτηση της έφεσης μετά από τρία (3) έως πέντε (5) έτη περίπου. Το κόστος για την εν λόγω παράσταση θα ανέρχεται (με βάση τα σημερινά δεδομένα) σε281,25 ευρώ, ήτοι: 198 ευρώ + ΦΠΑ 23% (με βάση το γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), δηλαδή συνολικά 243,54 ευρώ + ένσημα ΤΑΧΔΙΚ: 15 ευρώ, ΤΑΝ: 18 ευρώ και Τ.Υ.Π.Δ.Α.: 4,70 ευρώ.
4. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, η έφεση είναι δυνατό να υπογραφεί από Δικηγόρο. Απαιτείται όμως να εκδοθεί γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με συνέπεια το κόστος για την άσκηση της έφεσης να ανέρχεται σε 266,50, ήτοι 134 ευρώ + ΦΠΑ 23%, (με βάση το γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), δηλαδή συνολικά 164,82 ευρώ, παράβολο έφεσης: 20 ευρώ, ένσημα: ΤΑΧΔΙΚ: 17 ευρώ (15+2) ευρώ, ΤΑΝ: 27 ευρώ, Τ.Υ.Π.Δ.Α: 4,70 ευρώ και επίδοση έφεσης: 33 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση Δικηγόρου κατά τη συζήτηση της έφεσης και αρκεί η αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ενδιαφερομένου στο Δικαστήριο. 
5. Όσοι κκ. ε.α. στρατιωτικοί επιθυμούν να διεκδικήσουν την εξαφάνιση της πράξης αναπροσαρμογής και την επιστροφή του ποσού της μειώσεως, παρακαλώ να μας ενημερώσουν σχετικά, αποστέλλοντάς μας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Το συνημμένο έντυπο: «Στοιχεία Συνταξιούχου».
β. Φωτοτυπικό αντίγραφο της Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης του ενδιαφερομένου που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του Π.Δ. 169/2007).
γ. Φωτοτυπικό αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης (κανονισμού σύνταξης) του ενδιαφερομένου.
δ. Εξουσιοδότηση (όπως το συνημμένο έντυπο), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.
5. Με την ανάθεση της υπόθεσης, θα υπογράψουμε με κάθε ενδιαφερόμενο, το συνημμένο πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης (σε τρία αντίτυπα) στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις εκάστου μέρους, καθώς και ότι σε περίπτωση επιδίκασης και είσπραξης ποσού, η αμοιβή του Γραφείου θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση  ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
                                                                                                  Αθήνα, 2.2.2013
Με τιμή
Κοντός Βασίλειος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
Ονοματεπώνυμο:  ................................................................................................................
Όνομα Πατέρα: ................................. Όνομα Μητέρας:.......................................................
Δ/νση κατοικίας: Οδός: .............................……............. Αριθμ: …............. Τ.Κ.: …………..
Δήμος – Περιοχή: ………………………. Τηλ: οικίας: .….………….. εργασίας: ………..….….
e-mail………………………………………….Κινητό:…………………..........…………...…………               Αποστρατ.Βαθμός: ..........................................................Έτος αποστρατ.…..........................
Αριθμ. Μητρώου  Σύνταξης.: ……............................... ΔΟΥ: ........................................... ….
Στοιχ. Αστυν. Ταυτότητας……………………………………. ΑΦΜ: ........................................

ΠΡΟΣ
   Τον Κοντό Βασίλειο, δικηγόρο, Στουρνάρη αριθμ. 28, ΤΚ. 10433, Αθήνα, τηλ.: 210-5241507, fax 210-52281851, e-mail: kontosbil@yahoo.gr ,kontosblaw@gmail.com.
-----------------------------
Σας δίδω την εντολή να καταθέσετε έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εξαφάνιση της Πράξης Αναπροσαρμογής της σύνταξής μου, που εκδόθηκε από το ΓΛΚ με βάση το ν. 4093/2012.
………………., …./…./2013
Ο Αιτών


(υπογραφή)

EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

O κατωτέρω υπογράφων ……..…………………………………………… του …………………, στρατιωτικός συνταξιούχος δημοσίου Α.Μ. ………………, Α.Δ.Τ……………, κάτοικος ……………………, οδός ………………….. αριθμ. ……, Τ.Κ. ………….., Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ω τους Δικηγόρους Αθηνών: Κοντό Βασίλειο, Α.Μ. 31034, και Χρόνη Άρτεμη Α.Μ. 34547, κατοίκους Αθηνών, οδός Στουρνάρη 28, όπως καταθέσουν έφεση και αγωγή ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εξαφάνιση της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής μου που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 και για την επιστροφή του ποσού κατά το οποίο μειώθηκε η σύνταξή μου, λόγω της παραπάνω αναπροσαρμογής.
Επίσης, τους εξουσιοδοτώ να παρασταθούν ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της εφέσεως μου, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν οποιοδήποτε έντυπο, έγγραφο, καταστεί αναγκαίο, να καταθέτουν υπομνήματα και γενικά να προβούν σε όποια άλλη ενέργεια απαιτείται για την περαίωση της ως άνω εντολής. Η παρούσα ισχύει για δέκα έτη.

……………………………, …/…./2013
Ο εξουσιοδοτών

Θεωρήθηκε το γνήσιο της  υπογραφής                 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΤΗΡΙΟΣτην Αθήνα, σήμερα την                        μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός:
Α. Του Κοντού Βασιλείου, δικηγόρου Αθηνών, οδός Στουρνάρη αριθμ. 28, τηλ. 210-5241507 και αφ’ ετέρου
Β. Του ……………………….…………, ………………… στρατιωτικού συνταξιούχου, που υπογράφουν το παρόν εργολαβικό συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Ο Β΄ συμβαλλόμενος, που δικαιούται το ποσό που αντιστοιχεί στη μείωση της συντάξεώς του από την 1.8.2012 (μετά την έκδοση πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής του με βάση το ν.4093/ 2012), αναθέτει στον πρώτο των συμβαλλομένων την υπόθεση αυτή, με την κατ’ αρχήν εντολή (διότι ρητά αναγνωρίζεται ότι αυτή αφορά και το συμφέρον του εντολοδόχου) να προβεί στις απαιτούμενες κατά την κρίση του ενέργειες, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης αρχής, (κατάθεση έφεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου του δεύτερου συμβαλλομένου και παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής) για την επιτυχή έκβαση και περάτωση της ως άνω υποθέσεως, υπό τους εξής όρους :
1. Εάν εκδοθεί θετική  δικαστική απόφαση η δικηγορική  αμοιβή που θα οφείλεται, κατά  την είσπραξη του ποσού των  αναδρομικών, καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί αυτούμετά του αναλογούντος ΦΠΑ. Στον χρόνο αυτό (πέρας υποθέσεως) θα εκδοθεί ΑΠΥ επί του συνολικού ποσού της αμοιβής και εξόδων.
2. Η δικηγορική αυτή  αμοιβή μεταβιβάζεται και εκχωρείται  από τώρα στον δικηγόρο παρά  του Β΄ συμβαλλόμενου, ο οποίος καθίσταται συνδικαιούχος, και δύναται να εισπραχθεί απ’ αυτόν απ’ ευθείας από την αρμόδια υπηρεσία του ΓΛΚ δια γνωστοποιήσεως της παρούσης εκχωρήσεως στις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού, του εντολέως μη δυναμένου να διαθέσει υπέρ αυτού το παραπάνω ποσοστό, καθόσον εκχωρήθηκε και αποξενώθηκε από αυτό ο ίδιος.
3. Εάν τυχόν ο εντολέας  διορίσει και άλλους δικηγόρους  για την ίδια υπόθεση η παρούσα  συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων  δεν επηρεάζεται.
4. Σε περίπτωση μη  επιτυχούς έκβασης της ανωτέρω  υπόθεσης δεν θα οφείλεται  στον δικηγόρο η παραπάνω αμοιβή.
                   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
           Ο εντολέας     Ο Δικηγόρος
1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι ορθή η επιλογή των αποστράτων να μην ασκήσουν έφεση οι απόστρατοι στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά της "Αναπροσαρμογής Σύνταξης" με το αιτιολογικό ότι "..καθόσον σε περίπτωση επιτυχίας αποδεσμεύεται η σύνταξη του αποστράτου από το μισθό των εν ενεργεία συναδέλφων μας...", επειδή

α) η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο οποίο σίγουρα θα καταλήξουμε) σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνει τη διάταξη του νόμου που συνδέει τη σύνταξη με το μισθό του εν ενεργεία συναδέλφου (Ακύρωση νόμου κάνει μόνο το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο σε τελείως ειδικές περιπτώσεις άσχετες με τις συγκεκριμένες εφέσεις ή προσφυγές συντάξεων). Η απόφαση του Εφετείου θα ακυρώνει την απόφαση που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου του 2012 και που επιβάλλει δυσανάλογα διπλή μείωση συντάξεων (όχι μόνο αυτές των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων αλλά και λόγω σύνδεσης με το μισθό των εν ενεργεία),

β) Η έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θα εκδικαστεί πριν από 4 χρόνια. Βλέπουμε τότε πως θα διαμορφωθεί η κατάσταση και αν θα παραστούμε στην εκδίκαση της υπόθεσης. Το σημαντικό είναι να μη χαθεί η προθεσμία των 60 ημερών για την άσκηση της Έφεσης,

γ) Η αναπροσαρμογή της Σύνταξης είναι μόνιμο μέτρο ενώ η παρακράτηση λόγω εισφοράς αλληλεγγύης θεωρητικά είναι προσωρινό μέτρο.

Πρέπει να γίνει σύνεννόηση των Απόστρατων με το Σύνδεσμο Συνταξιούχων Διπλωματικών Υπαλλήλων που έχει τα ίδια συμφέροντα και τους ίδιους νομικούς προβληματισμούς.