Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Δικαστικές Διεκδικήσεις για Θέματα Συντάξεων-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Κί.Σ.


Η Κίνηση μετά από επεξεργασία όλων των δεδομένων και εκμετάλλευση των διαθεσίμων πηγών παρουσιάζει την ενημέρωση που ακολουθεί, σχετικά με τη διαδικασία των δικαστικών διεκδικήσεων για τα θέματα των συντάξεων.


Η Κίνηση παραμένουσα Ανεξάρτητη, δεν προτρέπει ούτε αποθαρρύνει τα μέλη της να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνουν ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά τους ούτε πρόκειται ποτέ να καθοδηγήσει τα μέλη της στην επιλογή συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου.


Στη σύντομη παρουσίαση που ακολουθεί, αναφέρονται τα στοιχεία των δικηγόρων που ήλθαν σε επικοινωνία με την Α.Κί.Σ. και παρατίθεται ενδεικτικό ενημερωτικό σημείωμα της νομικής μας συμβούλου.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


Ενέργειες κατά αποφάσεων ή πράξεων


Στο κάτω μέρος των κοινοποιουμένων αποφάσεων ή πράξεων, που λαμβάνετε από το ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ διατυπώνεται το κατά νόμο δικαίωμά μας που είναι σε άλλες περιπτώσεις η ΕΝΣΤΑΣΗ και σε άλλες η ΕΦΕΣΗ


Πότε υποβάλλονται;


Η προθεσμία υποβολής εξαντλείται με την παρέλευση 60 ημερών από την κοινοποίηση των εγγράφων από το ΓΛΚ. Ως ημερομηνία κοινοποίησης δεν λαμβάνεται η ημερομηνία που λάβαμε την επιστολή του ΓΛΚ αλλά 60 ημέρες μετά την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο του ΓΛΚ στο άνω μέρος. Άρα έχουμε συνολική προθεσμία 120 ημερών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο, για να ενεργήσουμε


Πού υποβάλλονται και πως;


ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Στο Α΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω του ΓΛΚ, όπου κατατίθεται η ένσταση. Υποβάλλονται είτε από τον ενδιαφερόμενο (παράβολο 20 ευρώ) είτε με τη βοήθεια δικηγόρου (Συν. κόστος γύρω στα 60 ευρώ)


ΕΦΕΣΕΙΣ:
Στο ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κρίνεται σκόπιμη η σύνταξη της εφέσεως από δικηγόρο για την νομική τεκμηρίωση/υποστήριξη της εφέσεως. Το κόστος είναι γύρω στα 265 ευρώ αν την έφεση την υπογράψει πληρεξούσιος δικηγόρος ή γύρω στα 100 ευρώ αν την υπογράψει ο ενδιαφερόμενος.


Ποια διαδικασία ακολουθείται;


ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Σχεδόν πάντα η απάντηση του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αρνητική, οπότε ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα κατά της αποφάσεως αυτής να ασκήσει έφεση, αν το επιθυμεί. Η απόφαση του Α΄Κλιμακίου βγαίνει σε δυο περίπου χρόνια μετά την κατάθεση της ένστασης.


ΕΦΕΣΕΙΣ:
Οι εφέσεις που φθάνουν στο ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν αφορούν το ίδιο θέμα και για μεγάλη μερίδα πολιτών, αντιμετωπίζονται ως μια ειδική περίπτωση. Έτσι το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται αν θα πρέπει για όλες αυτές τις ομοειδείς εφέσεις να τηρηθεί η διαδικασία της πρότυπης δίκης. Δηλαδή εξετάζει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και συντρέχουν οι λόγοι για να αντιμετωπισθεί το θέμα με διεξαγωγή πρότυπης δίκης. Αν αποφασισθεί η διενέργεια πρότυπης δίκης διεξάγεται για ένα συγκεκριμένο μόνον θιγόμενο που έχει ασκήσει έφεση. Αν το αποτέλεσμά της είναι ευνοϊκό τότε από την πρότυπη δίκη έχουμε αποτελέσματα ανώτατου βαθμού(Ολομέλεια Ελεγκτικού Συνεδρίου). Το Ελεγκτικό Συνέδριο επίσης αποφαίνεται αν τα αποτελέσματα της πρότυπης δίκης θα έχουν αυτόματα αποτέλεσμα για όλες τις υποβληθείσες εφέσεις, λόγω συνάφειας. Αν το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφανθεί πως η πρότυπη δίκη ήταν αρκετή τότε δε προχωράει σε εκδίκαση κάθε μιας έφεσης χωριστά. Αν όμως αποφανθεί ότι το αποτέλεσμα της πρότυπης δίκης δεν επιφέρει αυτόματα ίδια αποτελέσματα για όλες τις υποθέσεις, τότε προχωράει σε εκδίκαση όλων των υποθέσεων. Φυσικά τα αρμόδια Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που θα εκδικάζουν τις ατομικές εφέσεις δεν θα μπορούν να κρίνουν διαφορετικά από την ευνοϊκή απόφαση της Ολομέλειας. Στην εκδίκαση των εφέσεων είναι υποχρεωτική η παρουσία δικηγόρου μόνον αν η αρχική έφεση δεν είχε υπογραφεί από αυτόν. Το κόστος (με τα σημερινά δεδομένα) για την εκδίκαση της εφέσεως είναι περί τα 280 ευρώ. Αν η έφεση που είχε κατατεθεί είχε από την αρχή υπογραφεί από δικηγόρο τότε δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου κατά την εκδίκαση της εφέσεως.


Χρονική διάρκεια


Από την κατάθεση της εφέσεως μέχρι την εκδίκασή της γύρω στα 3-4 χρόνια.


Αμοιβές δικηγόρων


Πέραν των αμοιβών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα ποσά που αναφέρθηκαν, οι δικηγόροι λαμβάνουν και ποσοστό 4-5 % επί του επιδικαζομένου ποσού, σε περίπτωση ευνοϊκής έκβασης της έφεσης.


Δικηγορικά Γραφεία που επικοινώνησαν με την Α.Κί.Σ.


Δήμητρα Ν. Ραβάνη-Μανδύλη
Νομική Σύμβουλος της Α.Κί.Σ., Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
Κλεισθένους 17 (3ος όροφος) Τ.Κ. 10552
Τηλ.-Fax 210-3241346 , Κιν. 6945-974245


Δικηγορικό Γραφείο Α. Θ. Καρανίσα και συνεργατών 
Εμμανουήλ Μπενάκη 18, Αθήνα
Τηλ. 210-3800628, Fax 210-3800629, Κιν. 6978154814


Δικηγορικό Γραφείο Κοντού Βασιλείου και συνεργατών
(τ. Στρατιωτικού Δικαστή)
Στουρνάρη 28, Αθήνα, Τ.Κ. 10433
Τηλ.210- 5241507, Fax 210-5228151, Κιν. 6945392850
e-mail: kontosbil@yahoo.gr , kontosblaw@gmail.
Picture

Δεν υπάρχουν σχόλια: