Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΕΑΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: 4 Μαρ 2013 - Ενημερωτικό για Δικαστικές Διεκδικήσε...


Δεδομένα: [1] Έχουμε παραλάβει (α) Πράξη Αναπροσαρμογής Σύνταξης με ημερομηνία 22 Ιαν 2013 (β) Απόφαση παρακράτησης αναδρομικών από 1 Αυγ έως 31 Δεκ 2012 λόγω της αναπροσαρμογής και (γ) Απόφαση παρακράτησης μηνός Ιαν 2013 λόγω περικοπής ποσοστού πάνω από τα 1.000 ευρώ με ημερομηνία 4 Φεβ 2013. [2] Η Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει ήδη γνωμοδοτήσει ότι, στην περίπτωση που προβλέπεται με άλλο νομοσχέδιο μείωση των αποδοχών οποιασδήποτε κατηγορίας λειτουργών και υπαλλήλων υπάρχει ο κίνδυνος οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών να υποστούν διπλή μείωση λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεών τους και αυτοτελή μείωση με βάση το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο και συνεπώς πρέπει να διευκρινιστεί ότι μόνο μία μείωση είναι συμβατή με το πνεύμα της παραπάνω γνωμοδότησης άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας. 
Γενικά: Ο καθένας μας δύναται να προσφύγει για συνταξιοδοτικό του θέμα στο ΓΛΚ με 3 τρόπους. 1ον με αίτηση στο ΓΛΚ όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση, οπότε και τη «δημιουργεί» με την μη απάντηση από το ΓΛΚ μετά παρέλευση τριμήνου. 2ον με ένσταση στο Α΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω του ΓΛΚ όταν υπάρχει σχετική απόφαση. 3ον με έφεση στο ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν υπάρχει συνταξιοδοτική πράξη. 

Μια πολύ ωραία εικόνα που δείχνει όλες τις πιθανές εξελίξεις των δύο τλευταίων φάσεων (ένσταση - έφεση) βλέπουμε στον πίνακα της ΑΚιΣ που ακολουθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: