Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Τροποποίηση Αποφάσεων Κατάταξης στη Σχολή Λιμενοφυλάκων πέντε (05) στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε εκτέλεση Αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

Θέμα: «Τροποποίηση Αποφάσεων Κατάταξης στη Σχολή Λιμενοφυλάκων πέντε (05) 
στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε εκτέλεση Αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά». 
  
Έχοντας υπόψη: 
 α) Τις διατάξεις των άρθρων 95 §5 του Συντάγματος της Ελλάδας (ΦΕΚ Α΄ 85/2001) και 1 
του Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των 
δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 274) [όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωση του με το άρθρο 20 του Ν. 
3301/2004 (ΦΕΚ Α΄ 263)]. 
β) Το αριθ. πρωτ. 1166/φ.Ερ.28/09/11-6-2009 Γνωμοδοτικό έγγραφο Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους/ Γραφείο Νομικού Συμβούλου πρώην ΥΕΝΑΠ που έγινε αποδεκτό με την 
αριθ. πρωτ. 1230/25/10/20-09-2010 απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. 
γ) Τις υπ’ αριθμ. 1502/2000, 1498/2000, 1478/2002, 2061/2004 και 1256/2009 
Αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς. 
δ) Την από 15-11-2011 αίτηση της ΛΥΓΚΩΝΗ Ελένης, την από 12-3-2012 αναφορά Λ/Φ 
ΠΟΛΥΖΩΝΗ Γεώργιου, την από 3-12-2012 αίτηση του Λ/Φ ΚΑΤΣΑΝΗ Νικόλαου και την από 19-3-2013 αίτηση των ΜΠΟΥΝΟΥ Παναγούλας και ΠΑΝΑΓΑΡΗ Περσεφόνης. 

ε) Το από 29-4-2013 Ενημερωτικό – Εισηγητικό Σημείωμα Δ/νσης Εκπαίδευσης. 
στ) Την Αριθ. Φακ. 341.0288-140/Αρ. Σχεδ.32246/26-9-2013 Απόφαση Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΟΣΠΑΣΠ Α΄. 
ζ) Την υπ’ αριθμ. 90185 Βεβαίωση Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο 
Ναυτιλίας & Αιγαίου. 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


 1. α. Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1498/2000 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς/ 
Τμήμα Δ΄ Ακυρωτικό, τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1212.4/713/24-11-2000 Απόφαση 
Αρχηγού Λ.Σ. (ΦΕΚ Γ΄ 335), κατά το μέρος που αφορά στην ημερομηνία κατάταξης της 
ΠΑΝΑΓΑΡΗ Περσεφόνης του Παναγιώτη, ως ακολούθως: 
Ημερομηνία κατάταξης της ανωτέρω στη Σχολή Λιμενοφυλάκων ορίζεται η 23-10-2000, 
οριζομένης ως ημερομηνίας παρουσίασής της στη Σχολή για έναρξη εκπαίδευσης. Η δε 
ημερομηνία κατάταξής της στο πλαίσιο της διοικητικής αποκατάστασής της 
λογίζεται η αντίστοιχη ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Λιμενοφυλάκων των 
επιτυχόντων δοκίμων Λιμενοφυλάκων της ΛΖ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς, ήτοι η 11-10-1999. 

β. Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1502/2000 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς/ 
Τμήμα Δ΄ Ακυρωτικό, τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1212.4/754/16-7-2001 Απόφαση 
Αρχηγού Λ.Σ. (ΦΕΚ Γ΄ 192), κατά το μέρος που αφορά στην ημερομηνία κατάταξης της 
ΜΠΟΥΝΟΥ Παναγούλας του Χρήστου, ως ακολούθως: 
Ημερομηνία κατάταξης της ανωτέρω στη Σχολή Λιμενοφυλάκων ορίζεται η 13-6-2001, 
οριζομένης ως ημερομηνίας παρουσίασής της στη Σχολή για έναρξη εκπαίδευσης. Η δε 
ημερομηνία κατάταξής της στο πλαίσιο της διοικητικής αποκατάστασής της 
λογίζεται η αντίστοιχη ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Λιμενοφυλάκων των 
επιτυχόντων δοκίμων Λιμενοφυλάκων της ΛΖ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς, ήτοι η 11-10-1999. 

γ. Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1478/2002 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς/ 
Τμήμα Α΄ Ακυρωτικό, τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1212.4/692/4-12-2003 Απόφαση 
Αρχηγού Λ.Σ. (ΦΕΚ Γ΄ 283), κατά το μέρος που αφορά στην ημερομηνία κατάταξης της 
ΛΥΓΚΩΝΗ Ελένης του Σπυρίδωνα, ως ακολούθως: 
Ημερομηνία κατάταξης της ανωτέρω στη Σχολή Λιμενοφυλάκων ορίζεται η 03-11-2003, 
οριζομένης ως ημερομηνίας παρουσίασής της στη Σχολή για έναρξη εκπαίδευσης. Η δε 
ημερομηνία κατάταξής της στο πλαίσιο της διοικητικής αποκατάστασής της 
λογίζεται η αντίστοιχη ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Λιμενοφυλάκων των 
επιτυχόντων δοκίμων Λιμενοφυλάκων της Μ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς, ήτοι η 13-6-2001. 

δ. Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 2061/2004 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς/ 
Τμήμα Α΄ Ακυρωτικό, τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1212.4/147/2-9-2008 Απόφαση 
Αρχηγού Λ.Σ. (ΦΕΚ Γ΄ 845), κατά το μέρος που αφορά στην ημερομηνία κατάταξης του 
ΚΑΤΣΑΝΗ Νικόλαου του Βασιλείου, ως ακολούθως: 
Ημερομηνία κατάταξης του ανωτέρω στη Σχολή Λιμενοφυλάκων ορίζεται η 06-8-2008, 
οριζομένης ως ημερομηνίας παρουσίασής του στη Σχολή για έναρξη εκπαίδευσης. Η δε 
ημερομηνία κατάταξής του στο πλαίσιο της διοικητικής αποκατάστασής του 
λογίζεται η αντίστοιχη ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Λιμενοφυλάκων των 
επιτυχόντων δοκίμων Λιμενοφυλάκων της ΜΓ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς, ήτοι η 03-11-2003. 


ε. Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1256/2009 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς/ 
Τμήμα Α2΄ Ακυρωτικό/ Μεταβατική Έδρα Μυτιλήνης, τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 
1212.4/174/18-9-2009 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. (ΦΕΚ Γ΄ 784), κατά το μέρος που αφορά 
στην ημερομηνία κατάταξης του ΠΟΛΥΖΩΝΗ Γεώργιου του Θεόδωρου, ως ακολούθως: 
Ημερομηνία κατάταξης του ανωτέρω στη Σχολή Λιμενοφυλάκων ορίζεται η 24-9-2009, 
οριζομένης ως ημερομηνίας παρουσίασής του στη Σχολή για έναρξη εκπαίδευσης. Η δε 
ημερομηνία κατάταξής του στο πλαίσιο της διοικητικής αποκατάστασής του 
λογίζεται η αντίστοιχη ημερομηνία κατάταξης στη Σχολή Λιμενοφυλάκων των 
επιτυχόντων δοκίμων Λιμενοφυλάκων της ΜΔ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς, ήτοι η 06-8-2008. 


2. Οι χρόνοι στους οποίους αναδράμει η παρούσα, θεωρούνται χρόνοι πραγματικής υπηρεσίας. 

Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 
Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: