Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Πίνακες έκτακτης κρίσης δεκατριών (13) Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος,

Κύρωση πινάκων έκτακτης κρίσης δεκατριών (13) Ανώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι προέρχονται από Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος, απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, προαγωγή στον επόμενο βαθμό τεσσάρων (4) μετά αποστρατείας τριών (3) εξ΄ αυτών, αποστρατεία ενός (1) με τον κατεχόμενο βαθμό και προαγωγή στον επόμενο βαθμό, τιθέμενων εκτός οργανικών θέσεων, επτά (07) Πλωταρχών Λιμενικού Σώματος, προερχόμενων από Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος, απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος.

29 Οκτωβρίου 2013 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Με το από 15−10−2013 Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των πργ.1β(γγ) και 3(α) του άρθρου 20, της πργ.8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002 (Φ.Ε.Κ. 311 Α΄), της πργ.7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 38/2012 (Φ.Ε.Κ. 75 Α΄), των πργ.3,4 του άρθρου 36 και της πργ.9 του άρθρου 37 του Π.Δ. 81/2012 (Φ.Ε.Κ. 139 Α΄), και της πργ.1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 37/2012 (Φ.Ε.Κ. 75 Α΄): 


1. Κυρώνονται οι πίνακες έκτακτης κρίσης δεκατριών (13) Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι προέρχονται από Ανθυπασπιστές, απόφοιτους της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος που συνέταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος, έτους 2013 και για τους οποίους σχετικό είναι το από 20 Σεπτεμβρίου 2013 Πρακτικό του Συμβουλίου αυτού, ως ακολούθως: 

Α. Για Αντιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι κρίνονται κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της πργ. 8(α) του άρθρου 48 Ν.3079/2002: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 

«Προακτέων» 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ−ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ− A.M. 

1. ΠΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Δημητρίου (2333) 

2. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Εμμανουήλ (2502) 

3. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ Νικόλαος του Ευαγγέλου (2550) 


Β. Για Αντιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος, του οποίου η κρίση είχε ανασταλεί από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2013 και κρίνεται για το παρόν έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 πργ.7 του Π.Δ. 38/2012 (Φ.Ε.Κ. 75 Α΄), στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 

«Διατηρητέων» 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ−ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ− A.M. 
ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ Γεώργιος του Νικολάου (2176) 


Γ. Για Πλωτάρχη Λιμενικού Σώματος, του οποίου η κρίση είχε ανασταλεί από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2013 και κρίνεται για το παρόν έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 πργ.7 του Π.Δ. 38/2012 (Φ.Ε.Κ.75 Α΄), στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 

«Προακτέων» 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ−ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ− A.M. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ιωάννης του Ιωάννη (2360) 

Δ. Για Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι κρίνονται κατόπιν αποδοχής των αιτήσεωναποστρατείας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της πργ. 9 του άρθρου 37 του Π.Δ. 81/2012 (Φ.Ε.Κ. 139 Α΄): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους» 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ−ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ− A.M. 

1. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου (2536) 

2. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σωτηρίου (2645) 

3. ΤΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σπυρίδωνα (2716) 

4. ΚΡΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου (2899) 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΠΟΠ-2Ψ65. ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη (2730) 

6. ΚΟΛΙΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου (2911) 

7. ΜΙΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Εμμανουήλ (2952) 


ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 
«Αποστρατευτέων» 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ−ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ− A.M. 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου (2805) 

2.Α. Προάγονται οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος 

ΠΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Δημητρίου (Α.Μ.2333) 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Εμμανουήλ (Α.Μ.2502) 

ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ Νικόλαος του Ευαγγέλου (Α.Μ.2550) 

στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, εν ενεργεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 988/1979 σε συνδυασμό με την πργ. 8(α) του άρθρου 48 του Ν. 3079/2002 (Φ.Ε.Κ. 311 Α΄) και τίθενται αυτοί σε αποστρατεία ύστερα από αίτησή τους, επειδή έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής τους στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος. Οι ανωτέρω αποστρατευόμενοι Πλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος, εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, για πέντε (5) έτη μετά την έξοδο τους από το Λιμενικό Σώμα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της πργ. 1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 37/2012 (Φ.Ε.Κ. 75 Α΄). 


Β. Προάγεται ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ιωάννης του Ιωάννη (Α.Μ.2360), στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, λογιζόμενης από 27 Σεπτεμβρίου 2013, επειδή εμπίπτει στις διατάξεις των παραγράφων 1β(γγ) και 3(α) του άρθρου 20 του Ν. 3079/2002, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις πργ. 9α(γγ) και 9β του άρθρου 2 του Ν. 3569/2007 (Φ.Ε.Κ. 122 Α΄). 


Γ. Προάγονται οι Πλωτάρχες Λιμενικού Σώματος, 

ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου (Α.Μ.2536) 

ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σωτηρίου (Α.Μ.2645) 

ΤΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σπυρίδωνα (A.M.2716) 

ΚΡΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου (A.M.2899) 

ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη (A.M.2730) 

ΚΟΛΙΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου (Α.Μ.2911) 

ΜΙΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Εμμανουήλ (Α.Μ.2952) 

κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας τους, στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, τιθέμενων εκτός οργανικών θέσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων της πργ. 9 του άρθρου 37 του Π.Δ. 81/2012 (Φ.Ε.Κ. 139 Α΄). 


Δ. Τίθεται σε αποστρατεία ο Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου (A.M.2805), ύστερα από αίτησή του, επειδή έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωση παραμονής του στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των πργ. 3,4 του άρθρου 36 του Π.Δ. 81/2012 (Φ.Ε.Κ. 139 Α΄). Ο ανωτέρω αποστρατευόμενος Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος εγγράφεται στα στελέχη εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος νια πέντε (5) έτη μετά την έξοδό του από το Λιμενικό Σώμα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της πργ. 1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 37/2012 (Φ.Ε.Κ. 75 Α΄)». 

Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου: 22862/21−10−2013. 

Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 

2711954125/21−10−2013 ΠΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

4916523214/21−10−2013 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

5111481100/21−10−2013 ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6041147781/21−10−2013 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: