Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Τροποποίηση της αριθμ. 06/2014 ανακοίνωσης μας. Τροποποίηση των ΠΔ αδειών και ωραρίου προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

ΕΠΛΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανακοίνωση αριθμ. 09/2014 
Θεσσαλονίκη 03-02-2014
ΠΡΟΣ: ΠΟΕΠΛΣ
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 06/2014 ανακοίνωσης μας. Τροποποίηση των ΠΔ αδειών και ωραρίου προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ».
Η Ένωση μας, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων, την εναρμόνιση των προνομίων με τα λοιπά Σώματα Ασφαλείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις και με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κρίνει αναγκαία την τροποποίηση – συμπλήρωση των υφιστάμενων ΠΔ αδειών και ωραρίου.Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ
Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΔ (138/01 & 308/03 & 106/10) ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Στο άρθρο 1 παρ. 1 του ΠΔ 138/01 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ΠΔ 106/10 προστίθενται νέες παράγραφοι ως κάτωθι:
Ιστ) άδεια απουσίας λόγω μετάθεσης
Στο άρθρο 3 παρ. 1 του ΠΔ 138/01 να προστεθεί εδάφιο ως κάτωθι:
Κατά την χορήγηση κανονικής άδειας οι μη εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη και μετά την λήξη κάθε κανονικής άδειας να θεωρούνται ως ημέρες πορείας και να μην υπολογίζονται στην συνολική διάρκεια της.
[ισχύει για τον στρατό – άρθρο 11 παρ. 3 β) του ΠΔ 334 (ΦΕΚ 280 Α/2002)].
Στο άρθρο 3 του ΠΔ 138/01 να προστεθεί νέα παράγραφος η 7 ως κάτωθι:
Προσαυξάνεται ως τέσσερις (04) εργάσιμες ημέρες ο αριθμός των ημερών κανονικής άδειας των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές.
[ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους – άρθρο 48 παρ. 3 του Ν. 3528 (ΦΕΚ 26-Α/2007)]
Στο άρθρο 3 του ΠΔ 138/01 να προστεθεί νέα παράγραφος η 8 ως κάτωθι:
Η κανονική άδεια απουσίας, θεωρείται πραγματική υπηρεσία και προσμετρείται στο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας.
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 138/01 τροποποιείται ως κάτωθι:
Στο προσωπικό του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μπορεί να χορηγείται άδεια μακράς διάρκειας μέχρι τριάντα έξι (36) μήνες για την αλλοδαπή άνευ αποδοχών………
Άρθρο 12 του ΠΔ 138/2001 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ΠΔ 106/10
Στην παράγραφο 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
Σε περίπτωση γέννησης διδύμων , τριδύμων κλπ τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (06) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
[όπως ισχύει στον δημόσιο τομέα (άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 4210 (ΦΕΚ 254-Α/2013)]
Η παράγραφος 4) γ) καταργείται.
[όπως έχει καταργηθεί στον δημόσιο τομέα (άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 4210 (ΦΕΚ 254-Α/2013) και στην ΕΛ.ΑΣ και άρα να μπορεί να γίνεται χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της προβλεπόμενης άδειας ανατροφής τέκνου ακόμα και στην περίπτωση που η σύζυγος του στελέχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ δεν εργάζεται.]
Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ΠΔ 138/01 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Οι εν λόγω άδειες χορηγούνται εντός διμήνου από την ημερομηνία αιμοδοσίας, ο χρόνος διάρκειας δε αυτών δεν λογίζεται ως χρόνος ασθένειας και δεν επηρεάζει τους αιμοδότες αρνητικά στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση (ως προαγωγές, αποδοχές). Για αιμοδοσία η οποία έγινε για την περίπτωση α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και για συγγενή μέχρι β’ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, δηλαδή για σύζυγο, γονείς, παππού, γιαγιά και τέκνα, τα στελέχη δικαιούνται ν’ απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους κατά την ημέρα της αιμοδοσίας.
Προστίθεται καινούριο άρθρο 16 ( το υπάρχων 16 αριθμείται σε 17, το 17 σε 18, το 18 σε 19 και το 19 σε 20)
1) Άδεια απουσίας λόγω μετάθεσης χορηγείται υποχρεωτικά στα στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που μετακινούνται λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης στο εσωτερικό της χώρας, προκειμένου να μεταφερθεί η οικοσυσκευή και να διευκολυνθούν στην εξεύρεση νέας κατοικίας. Η άδεια αυτή χορηγείται και κατά την τοποθέτηση ή μετάθεση στελέχους προς και από την αλλοδαπή.

2) Οι παραπάνω άδειες είναι διάρκειας δέκα (10) ημερών για όσους μετακινούνται σε απόσταση 501 και άνω χιλιομέτρων, πέντε (05) ημερών για απόσταση 301 έως 500 χιλιομέτρων και τριών (03) ημερών για απόσταση έως 300 χιλιομέτρων. Λογίζονται δε πλέον των λοιπών προβλεπομένων κανονικών ή προφορικών αδειών που δικαιούται το κάθε στέλεχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

3) Η άδεια μετάθεσης για το εσωτερικό χορηγείται στον μετατιθέμενο σε χρόνο που την αιτείται και ειδικότερα:
α) Πριν από τη χορήγηση του φύλλου πορείας, σε χρόνο τέτοιο, ώστε να έχει επιστρέψει πριν από την καθορισμένη ημερομηνία χορηγήσεως του.
β) Μαζί με το φύλλο πορείας, όταν η άδεια λήγει την ημερομηνία χορηγήσεως του ΦΠ. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία αναχωρήσεως από την Υπηρεσία, θα είναι η ημερομηνία χορηγήσεως της άδειας μεταθέσεως και η ημερομηνία λήξεως της άδειας (δηλαδή η ημερομηνία χορηγήσεως του ΦΠ) θα είναι η πρώτη ημέρα κινήσεως του ΦΠ, χωρίς ο μετατιθέμενος να υποχρεούται να επιστρέψει στην Υπηρεσία του για να παραλάβει το ΦΠ.
γ) Από παρουσιάσεως και εγγραφής των στελεχών στις Υπηρεσίες που μετατίθενται , εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα των δύο (02) μηνών.
Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ΠΔ 138/01 τροποποιείται ως κάτωθι:
1) Η κανονική άδεια χορηγείται στο προσωπικό του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, είτε ολόκληρη, είτε τμηματικά, κατά το χρόνο προγραμματισμού της, εκτός αν έκτακτες και σοβαρές ανάγκες του ιδίου επιβάλλουν τη λήψη αυτής σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Οι κανονικές άδειες στο εξωτερικό μπορούν να προγραμματίζονται ολόκληρες εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι. Ο προγραμματισμός των αδειών γίνεται το Δεκέμβριο για το επόμενο έτος.
Στο άρθρο 16 του ΠΔ 138/01 προστίθεται νέα παράγραφος η αριθμ. 5) ως κάτωθι:
5) Από κάθε Υπηρεσία (κεντρική ή περιφερειακή) μπορούν να βρίσκονται σε κανονική άδεια, από την παρούσα δύναμη, ταυτόχρονα μέχρι το 1/3 των Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών και μέχρι το 1/4 των Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων.
Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 68/03 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΣ
Στο άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ 68/03 προστίθεται νέο εδάφιο ως κάτωθι:
8ωρη εργασία κατά την ημέρα επίσημης αργίας, γεννά το δικαίωμα χορήγησης μίας (01) ημερήσιας ανάπαυσης (ρεπό)
Στο άρθρο 2 παρ. 5 του ΠΔ 68/03 προστίθεται νέο εδάφιο ως κάτωθι:
Η ημερήσια ανάπαυση θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία και προσμετρείται στο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας.
Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 68/03 αριθμείται σε 2 α) και προστίθεται νέα παράγραφος η 2 β) ως κάτωθι:
Σε περίπτωση που το προσωπικό του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ συμπληρώσει συνεχόμενα ή τμηματικά οκτώ (08) ώρες εργασίας περάν των προβλεπομένων από Δευτέρα έως Παρασκευή, δικαιούται μία (01) ημερήσια ανάπαυσης.
Στο άρθρο 4 του ΠΔ 68/03 προστίθεται νέα παράγραφος ως κάτωθι:
7. Μετά την πάροδο του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου χορήγησης της οφειλομένης ημερήσιας ανάπαυσης (ρεπό) ήτοι τρείς (03) εβδομάδες και την μη χορήγηση αυτής με υπαιτιότητα της υπηρεσίας, οφείλει η υπηρεσία να αποζημιώσει το στέλεχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με χρηματικό ποσό οριζόμενο από την νομοθεσία περί πρόσθετης εργασίας (υπερωρία).
Προστίθεται καινούριο άρθρο 7 ( το υπάρχων 7 αριθμείται σε 8 και το 8 σε 9)
1) Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν την γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση. Απαλλάσσονται επίσης, από την συμμετοχή τους σε αποσπάσεις, διαθέσεις.

2) Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον τέκνου ΑΜΕΑ απαλλάσσονται των υπηρεσιών , της συμμετοχής τους σε αποσπάσεις, διαθέσεις και μετέχουν στα μέτρα τάξης μόνο εφόσον το επιθυμούν.

Είμαστε κοντά στον συνάδελφο προασπίζοντας τα δικαιώματα του.
Πρωταγωνιστούμε – Συμμετέχουμε – Αγωνιζόμαστε

Δεν υπάρχουν σχόλια: