Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Αναγνωρίσεις πλασματικών ετών ως συντάξιμα

Για την συμπλήρωση των 40 ετών που απαιτούνται για την κατοχύρωση σύνταξης, μπορούμε να προβούμε στις εξής αναγνωρίσεις ετών ως συντάξιμων:

1) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
Δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη Δήλωση, β) Αίτηση στελέχους.
Το κόστος αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας υπολογίζεται με βάση την κράτηση κύριας σύνταξης που αναφέρεται στη βεβαίωση αποδοχών, το μήνα που καταθέτεται η αίτηση αναγνώρισης, πολλαπλασιαζόμενη με τους μήνες στρατιωτικής θητείας.
Τρόποι αποπληρωμής: α) Μηνιαία παρακράτηση σε ισόποσες δόσεις (όσες η στρατιωτική θητεία), β) Εφάπαξ καταβολή του ποσού με 10% έκπτωση επί του κόστους αναγνώρισης.

2) ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μπορεί ν' αναγνωριστεί ο ελάχιστος χρόνος σπουδών που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών από όσους έχουν αποκτήσει πτυχίο ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και δεν συμπίπτει με άλλο συντάξιμο χρόνο (έτη υπηρεσίας στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ).
Δικαιολογητικά: α) Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών, στην οποία θα αναφέρεται ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την απόκτηση του τίτλου σπουδών, β) υπεύθυνη δήλωση, γ) αίτηση στελέχους.
Το κόστος αναγνώρισης των ετών σπουδών υπολογίζεται με βάση την κράτηση κύριας σύνταξης που αναφέρεται στη βεβαίωση αποδοχών, το μήνα που καταθέτεται η αίτηση αναγνώρισης, πολλαπλασιαζόμενη με τους μήνες του ελαχίστου χρόνου που απαιτείται για την απόκτηση του τίτλου σπουδών.
Τρόποι αποπληρωμής: α) Μηνιαία παρακράτηση σε ισόποσες δόσεις (όσοι οι μήνες του ελαχίστου χρόνου που απαιτείται για την απόκτηση του τίτλου σπουδών), β) Εφάπαξ καταβολή του ποσού με 10% έκπτωση επί του κόστους αναγνώρισης.

3) ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Αφορά όλους όσους έχουν καταταγεί από 01-10-1990 και μετά και έχουν υπηρετήσει σε υπηρεσίες που ορίζονται ως "μάχιμες" σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 5κ του ΠΔ 169/2007. Οι εισφορές που αφορούν την κράτηση αυτή, ανέρχονται σε ποσοστό 20% επί της μηνιαίας αποζημίωσης πέραν του πενθημέρου  και καταβάλλονται μέχρι την συμπλήρωση όσων μηνών αναγνωρίζει το στέλεχος (μάχιμη υπηρεσία με μέγιστο τα 5 έτη). Ο μαθηματικός τύπος είναι ο εξής: (χρονικό διάστημα)x52 (αριθμός πενθημέρων ανά έτος)x46€(αποζημίωση ανά πενθήμερο)x20%.
Δεν ισχύει ο διπλασιασμός του ανωτέρω χρόνου υπηρεσίας, εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου πριν τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που κάποιο στέλεχος επιθυμεί την διακοπή των μηνιαίων κρατήσεων, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με το αίτημα του. Δεν επιστρέφονται οι έως τότε καταβληθέντες εισφορές.
Δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη Δήλωση, β) Αίτηση στελέχους.
Τρόπος αποπληρωμής: Μηνιαία παρακράτηση σε ισόποσες δόσεις (π.χ για 5 έτη, το ποσό ανέρχεται σε 39,87€ ανά μήνα).

4) ΤΡΙΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 
Όσοι έχουν καταταγεί στο Σώμα από 01-01-1993 έως και 31-12-1995 και συμπληρώνουν 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας από 01-01-2015 και μετά, μπορούν ν' αναγνωρίσουν 3 έτη ως πλασματικά στα συντάξιμα για την συμπλήρωση του συνόλου των 40 ετών που απαιτούνται για την παροχή σύνταξης.
Πραγματοποιείται μόνο μέσω της αρμόδιας διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κατά την συνταξιοδότηση του στελέχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

5) ΔΙΠΛΑΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Αφορά στελέχη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που υπηρετούν ως ΚΕΑ, πυροτεχνουργοί, ΜΥΑ, ιπτάμενοι, δύτες-διασώστες και σύνδεσμοι, των οποίων τα έτη υπηρεσίας μπορούν να λογιστούν ως διπλά συντάξιμα.


ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Χρήστος (chrispas777@hotmail.com)
Υπ. Τύπου & ΜΜΕ ΠΟΕΠΛΣ / Ταμίας ΕΠΛΣ Κ. Μακεδονίας
 


Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος
Κεντρικής Μακεδονίας


Ιστοχώρος: http://eplskmaked.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: