Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

ΜΤΝ:Μειώσεις Συντάξεων


ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ: Μειώσεις Συντάξεων (ν.4093/2012)

Ανακοινώνεται ότι, από 1.1.2013, κατόπιν εγκυκλίου του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας (Α.Π.Φ80000/οικ.28612/5798/5-12-2012), η οποία κοινοποιήθηκε από ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ για εφαρμογή στα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. (ως φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΘ.Α. που εντάσσονται στον Κοινωνικό Προϋπολογισμό), επέρχονται στα μερίσματα ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ οι μειώσεις που αντιστοιχούν από την εφαρμογή του μέτρου των περικοπών στις συντάξεις (κύριες, επικουρικές και μερίσματα) που θεσπίστηκε από τις συνδυασμένες διατάξεις της υποπαρ. Β3, της παρ. Β, και της υποπαρ. ΙΑ.5, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (φεκ Α' 222).

Ο υπολογισμός των ποσών των ως άνω μειώσεων για τους δικαιούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, από την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» ( «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.») με βάση τα παρακάτω κλιμάκια καταβλητέων ποσών που αναφέρονται στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000,00 ευρώ (στο οποίο λαμβάνονται υπόψη και τα μερίσματα) από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία :


α. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ.

β. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ.

γ. Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ μειώνεται κατά ποσοστό 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.

δ. Ποσό σύνταξης ή συντάξεων από 3.000,00 ευρώ και άνω μειώνεται κατά ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01 ευρώ.

Τα ποσά των μειώσεων που έχουν υπολογιστεί από την «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» και αφορούν στα μερίσματα ΜΤΝ και ΕΚΟΕΜΝ μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2013, θα παρακρατηθούν από το μέρισμα διμήνου Μαρτίου - Απριλίου 2013.

Τα ποσά των ως άνω μειώσεων επιμερίζονται αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα και αποτελούν έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα.

Πέραν των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι η ηγεσία του ΥΠ.ΕΘ.Α. έχει απευθύνει αίτημα προς το Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας για τροποποίηση της σχετικής εγκυκλίου αναφορικά με την μη ένταξη στον κοινωνικό προϋπολογισμό των Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Αντιναύαρχος ε.α Μ. Κανάρης ΠΝ
Πρόεδρος ΔΣ/ΜΤΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: