Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Σχετικάμε τις συνολικά 413 24μηνες μεταθέσεις και την αυτοδίκαιη επιστροφή

ΦΕΚ 258 Α΄/ 2014

Άρθρο 56 
1. Στο άρθρο 45 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), προστίθεται παράγραφος 5, ως ακολούθως:

«5. Οι Αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Πλοιάρχου Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι συμπληρώνουν τριάντα πέντε έτη πραγματικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2014 και διανύουν τον καταληκτικό βαθμό της εξέλιξής τους και έχουν εγγράφει στον πίνακα των «ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, δύνανται να αιτηθούν την παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία μέχρι δύο έτη, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση πριν τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, η οποία εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων.
Στην περίπτωση που οι ανωτέρω Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλουν τη σχετική αίτηση στο χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί μετά την προαγωγή τους εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό και πριν την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους, ανακαλείται το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους, εφόσον παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία με τη διαδικασία του παρόντος, απο− στρατεύονται αυτεπάγγελτα την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμπλήρωσης της αιτηθείσας παραμονής τους, αφού ληφθεί υπ’ όψιν από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων η τελευταία κρίση τους, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.» 

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 33/2009 (Α΄ 50), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τα άρθρα 14 και 15 του π.δ. 97/2012 (Α΄ 156) και τα άρθρα 72 και 73 του π.δ. 81/2014 (Α΄ 25), προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως κα− τωτέρω: «ζ) Για ενίσχυση της οργανικής δύναμης των Λιμενικών Αρχών οι οποίες υπάγονται στην 6η, 8η και 9η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο της απόσπασης που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος, μετά από αίτηση του στελέχους Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ.. 

Η παραμονή στις ανωτέρω Υπηρεσίες μετάθεσης διαρκεί υποχρεωτικά δύο έτη, μετά τη λήξη της οποίας τα στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. επανέρχονται αυτοδικαίως στην προηγούμενη Υπηρεσία τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ή σε Υπηρεσία της επιλογής τους εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στα στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση εντός του έτους 2014, για μετάθεση σε Λιμενικές Αρχές για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, πριν την έναρξη εφαρμογής της παρούσας.» 

3. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει την 1.12.2014

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Η παραμονή στις ανωτέρω Υπηρεσίες μετάθεσης διαρκεί υποχρεωτικά δύο έτη, μετά τη λήξη της οποίας τα στελέχη Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. επανέρχονται αυτοδικαίως στην προηγούμενη Υπηρεσία τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων ή σε Υπηρεσία της επιλογής τους εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις.