Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Υποβολή προτάσεων προς νομοθετική τακτοποίηση

Αριθμ. Πρωτ.: 64/15


ΠΡΟΣ: Αν. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
κ. Θεοδωρή Δρίτσα

Κύριε Υπουργέ, 


Σε συνέχεια προφορικών συνεννοήσεων με τους επιτελείς του γραφείου σας αποστέλλουμε προτάσεις που αφορούν στο προσωπικό ΛΣ και στον οργανισμό που υπηρετούμε, θεωρούνται επείγουσες και αναγκαίες, δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και παρακαλούμε να συμπεριληφθούν στο υπό προώθηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού. 


Συγκεκριμένα: 
Ι. Με τον ν. 4256/14 ψηφίσθηκαν μια σειρά δυσμενών διατάξεων για τους Αξιωματικούς Λ.Σ. Οι διατάξεις αυτές κρίνονται ως ανεδαφικές και ανεφάρμοστες, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στον οργανισμό που υπηρετούμε αλλά και στα στελέχη. Προς τούτου ζητούμε την ακύρωση των παρακάτω διατάξεων του σχετικού νόμου.


i. Η διάταξη του εδαφ α της παρ.3 του άρθρου 33 σύμφωνα με την οποία επεκτείνονται τα ειδικά τυπικά προσόντα των Αξ/κών με την επιπρόσθετη υποχρέωση 3 ετών υπηρεσία σε Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Ν.Α.
ii. Η διάταξη του άρθρου 36 με την οποία αντικαθίστανται υποχρεωτικά όλοι οι προϊστάμενοι Λιμενικών Αρχών που έχουν συμπληρώσει 3 έτη Υπηρεσίας.
iii. Η διάταξη του εδαφ. γ΄2 της παρ.3 του άρθρου 33, με την οποία καταργείται η "υπαιτιότητα της Υπηρεσίας" για την αδυναμία εφαρμογής διατάξεων για τα ειδικά τυπικά προσόντα προς προαγωγή.
iv. Η διάταξη της παρ.4 του άρθρου 33 με την οποία εμποδίζεται η ομαλή ιεραρχική εξέλιξη των Αξ/κων ειδικότητας (Τ), (ΥΓ), (Ο), (Ν).
v) Η διάταξη της παρ.3β του άρθρου 33 που επανακαθορίζει τα τυπικά προσόντα στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου.


ΙΙ. Η παρακάτω διάταξη αφορά στην αναβάθμιση των διπλωμάτων Α, Β, Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝ και ισοτιμίας με πτυχία ΤΕΙ.
H παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2638/1998 (204 Α΄/2-9-1998) όπως ισχύει, να αντικατασταθεί ως ακολούθως :


«Τα διπλώματα του Εμπορικού Ναυτικού Α΄,Β΄,Γ΄ τάξης αποφοίτων Α.Ε.Ν. και Α.Δ.Σ.Ε.Ν. που έχουν συμπληρώσει θαλάσσια υπηρεσία δώδεκα μηνών κατευθυνόμενης εκπαίδευσης, καθίστανται ισότιμα με τα πτυχία των Τ.Ε.Ι.».


Με την προγενέστερη διάταξη, («Το δίπλωμα του Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης καθίσταται ισότιμο με το πτυχίο των Τ.Ε.Ι. Η διάταξη ισχύει για τους εισακτέους στις Α.Ε.Ν. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 και εφεξής») οι απόφοιτοι των ΑΕΝ και πρωτύτερα ΑΔΣΕΝ, θεωρούνταν απόφοιτοι από Σχολή υπεδιετούς φοίτησης, ενώ επί της ουσίας φοιτούσαν σε Σχολή η οποία παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, στο πλαίσιο της καθιερωθείσας από το 1990 κατευθυνόμενης εναλλασσόμενης εκπαίδευσης, σε αντιστοιχία με άλλες Σχολές επιπέδου ΤΕΙ, στις οποίες παρέχεται τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση, σε εργαστήρια των Σχολών αυτών.


Η ευεργεσία της προγενέστερης διάταξης, έγκειται στο γεγονός ότι, μόνο οι διπλωματούχοι του Εμπορικού Ναυτικού Ά Τάξης και μετά το 2005-2006 θεωρούνταν ως απόφοιτοι πτυχίου ΤΕΙ, χωρίς όμως κάποια προστιθέμενη αξία, αφού, κάποιος για να αποκτήσει δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ά Τάξης, πρέπει να έχει τέτοια πολύχρονη θαλάσσια υπηρεσία, ώστε, να μην δύναται επί της ουσίας να κάνει χρήση της ευεργετικής αυτής διάταξης (π.χ. συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις σε Πανεπιστήμιο, συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις για εισαγωγή του σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα κ.λπ). 


Εξάλλου, με το νομικό αυτό κενό που υφίσταται τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι απόφοιτοι από ΑΕΝ και, κυρίως, οι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αλλά και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι απόφοιτοι από ΑΕΝ, συναντούν δυσκολίες στην εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακά προγράμματα τα οποία έχουν ως προαπαιτούμενο την κτήση πτυχίου ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ. Συνακόλουθο αυτού αποτελεί το γεγονός της ανεπαρκούς δια βίου εκπαίδευσής τους, στις συντρέχουσες εκείνες περιπτώσεις που το επιθυμούν, πράγμα το οποίο εάν είχε προβλεφθεί στο πρίσμα της προτεινόμενης διάταξης, οπωσδήποτε θα προσέδιδε προστιθέμενη αξία και στην απόδοσή τους στην επαγγελματική τους δραστηριοποίηση ως Αξ/κοί και Υπαξ/κοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Mε την εισαγωγή της προτεινόμενης διάταξης, οι απόφοιτοι από ΑΕΝ και πρωτύτερα ΑΔΣΕΝ, που έχουν δίπλωμα Γ ή Β ή Α τάξης, θα θεωρείται πλέον ότι έχουν αποφοιτήσει από ΤΕΙ και συνακόλουθα ΑΤΕΙ, αφού τα ΤΕΙ έχουν αναβαθμιστεί σε ΑΤΕΙ. 


Επιπρόσθετα, αναβαθμίζεται στο σύνολό της η ναυτική εκπαίδευση σε ολόκληρο τον κλάδο της Εμπορικής Ναυτιλίας, ιδίως των Αξιωματικών ΕΝ και, κατ΄ ακολουθία, των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις και ΛΦ οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΑΕΝ και έχουν δίπλωμα Γ΄, Β΄ ή – απίθανο αλλά ενδεχόμενο – Α΄ Τάξης ΕΝ. Όσοι επιθυμούν πλέον, από μικρή ηλικία και όσο μπορούν να συνεισφέρουν στον επαγγελματικό κλάδο που θα δραστηριοποιούνται, θα δύνανται να μετεκπαιδευτούν κατάλληλα και να αποδίδουν καλύτερα, ιδίως ως διοικητές (managers – leaders), σε κάθε συντρέχουσα περίπτωση.


III. Η παρακάτω διάταξη αφορά στην αναβάθμιση του πτυχίου των αποφοίτων από ΣΔΣΛΣ-ΕΛΑΚΤ και ισοτιμίας του με πτυχία από ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ (ΑΣΕΙ).


Τροπολογία Ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄)


Έχοντας υπ΄όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1-3 Ν.Δ. 3596/1956 "Περί αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί θεμάτων αφορώντων εις την συμβολήν του Λιμενικού Σώματος εις την Εθνική Άμυνα και ασφάλεια της χώρας"
β. Του άρθρου 4 του ΑΝ 428/1937 "Περί της εν τω Ναυτικώ Εκπαιδεύσεως"
γ. Του άρθρου 13 του από 2-8-58 Β.Δ. "Περί Οργανισμού Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών'', όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται οικονομική δαπάνη. 
Τροποποιούμε:


Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄) ως εξής:
«4. Η διάρκεια σπουδών στα Α.Σ.Ε.Ι. είναι κατ' ελάχιστον τέσσερα έτη και οι σπουδές οργανώνονται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εξαίρεση αποτελεί το τμήμα Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής(Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) που λειτουργεί στη Σ.Ν.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1.β. εδάφιο δεύτερο, για το οποίο η διάρκεια των σπουδών είναι εκείνη που καθορίζεται από τον ισχύοντα Οργανισμό Λειτουργίας της.»


Το άρθρο 3 παρ. 1γ. του Ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄) ως εξής:
«γ. Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) λειτουργεί Τμήμα Ναυτικών Επιστημών με κατευθύνσεις Μαχίμων και Μηχανικών και τμήμα Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής(Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) Το τμήμα ΔΣΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ. λειτουργεί σύμφωνα με τον οικείο Οργανισμό Λειτουργίας του.»


Το άρθρο 31 παρ. 1του Ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233 Α΄) ως εξής:
«1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οι σπουδαστές των Σ.Σ.Ε., Σ.Ν.Δ., Σ.Ι. εντάσσονται αυτοδικαίως στο αντίστοιχο έτος σπουδών του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., στο αντίστοιχο Τμήμα και στην κατεύθυνση ειδίκευση φοίτησής τους με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παρ. 4.».


Τη δεδομένη χρονική στιγμή και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι απόφοιτοι από τη ΣΔΣΛΣ δεν θεωρείται ότι αποφοιτούν από κάποιο ΑΣΕΙ, ενώ επί της ουσίας φοιτούν εντός της ΣΝΔ, τηρώντας συγκεκριμένο Οργανισμό και Κανονισμό Εκπαίδευσης και υπάγονται στους Στρατιωτικούς Κανονισμούς της Σχολής. Το γεγονός της εκπαίδευσής τους για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ετών έχει λογική, με την έννοια ότι, ως προαπαιτούμενο για την εισαγωγή τους στη ΣΔΣΛΣ πρέπει πρωτίστως να έχουν αποφοιτήσει από ΑΕΝ ή ΑΕΙ, ως εκ τούτου, έχουν ήδη φοιτήσει σε άλλη Σχολή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων ετών.


Με τη θέσπιση της προτεινόμενης διάταξης, οι απόφοιτοι από ΣΔΣΛΣ θα θεωρείται πλέον ότι κατά νόμο και ουσία έχουν αποφοιτήσει από τη ΣΝΔ, αφού, η ΣΔΣΛΣ θα συνιστά Τμήμα της, όπως άλλωστε αυτό υφίσταται και τώρα επί της ουσίας, χωρίς, ωστόσο, να έχει θεσμοθετηθεί κάτι τέτοιο.
Με την υπό πρόταση διάταξη, θα αναβαθμιστεί αδαπάνως το πτυχίο των Αξ/κών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποφοίτων από ΣΔΣΛΣ σε πτυχίο ΑΣΕΙ, όπως επίσης θα αναβαθμιστεί και η ίδια η ΣΝΔ, αφού, θα τελεί υπό την αιγίδα της και δεύτερο Τμήμα, πέραν εκείνο της ναυτικής επιστήμης με κατεύθυνση Μαχίμων και Μηχανικών.


Περαιτέρω, η αναδιαμόρφωση της παρ. 4 του άρθρου 1, αποσκοπεί στη θέσπιση εξαίρεσης για τη ΣΔΣΛΣ, αναφορικά με την απαίτηση της διάρκειας σπουδών των τεσσάρων ετών για τα ΑΣΕΙ, ώστε να μην υπάρξουν νομικά κωλύματα κατά την εφαρμογή της νέας διάταξης και με δεδομένη την παραδοχή ότι οι φοιτούντες στη ΣΔΣΛΣ πρέπει να είναι πρωτίστως απόφοιτοι από ΑΕΝ ή ΑΕΙ, διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών. 


Τέλος, αποκαθίσταται μια αδικία σε βάρος των αποφοίτων της ΣΔΣΛΣ, καθόσον δεν υπολείπονται σε προσόντα των αποφοίτων των λοιπών ΑΣΕΙ και με το υφιστάμενο καθεστώς, συναντούν κωλύματα σε ορισμένες των περιπτώσεων από Πανεπιστήμια, κατά την προσπάθεια συμμετοχής τους σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η αποκατάσταση αυτής της αδικίας θεωρείται ότι, πέραν του γεγονότος ότι θα προσδώσει έτι περισσότερο κύρος στους απόφοιτους Αξ/κούς και δυνητικά ηγέτες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. , επιπρόσθετα θα αποτελέσει πρόσθετο και ικανό κίνητρο για την περαιτέρω μετεκπαίδευσή τους στον τομέα της τυπικής εκπαίδευσης (συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα, προπτυχιακά προγράμματα κ.λπ), με συνακόλουθη σταδιακή αύξηση της απόδοσής τους στους τομείς που θα αναλαμβάνουν, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.


IV. Προσθήκη στο άρθρο 57 του Κ.Π.Λ.Σ. ν.3079/02 για την επίτευξη ίσης μεταχείρισης στο θέμα των προαγωγών μεταξύ των σχολείων ΔΥΛΣ 33ο και 34ο με το 32ο 


«Οι καταταγέντες ως Κελευστές Λ.Σ στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ κατά το έτος 1999 (33ο Σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ) που φέρουν το βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ και κατά το έτος 2000 (34ο Σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ) που φέρουν επίσης το βαθμό του Ανθυπασπιστή Λ.Σ, προάγονται αναδρομικά από 04-10-2008 (ημερομηνία κατάταξης 04-10-1999) και 23-10-2009 (ημερομηνία κατάταξης 23-10-2000) αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στο βαθμό του Αρχικελευστή Λ.Σ (άρθρο 57 παρ. 1γγ του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Ν. 3079/2002 ΦΕΚ 311 Α), ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, και χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών. Ο χρόνος από 04-10-2008 και 23-10-2009 αντίστοιχα, προσμετράται για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται από την κατηγορία τους (άρθρο 57 παρ. 1α του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Ν. 3079/2002 ΦΕΚ 311 Α). Οι προαγόμενοι κατά τα ανωτέρω τίθενται στο τέλος της επετηρίδας κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.»


Λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος μη πρόσληψης προσωπικού και συγκεκριμένα Υπαξιωματικών Λ.Σ από το 1988 (31ο Σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ) έως και το 1996 (32ο Σχολείο Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ), ήτοι 8 έτη με αποτέλεσμα συμπλήρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και αποστρατείας αυτών, ανάμεσα στο 31ο και στο 32ο Σχολείο Υπαξιωματικών αλλά και μετά, δημιουργούνται και υφίστανται κενές οργανικές θέσεις στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ και Ανθυπασπιστή Λ.Σ αντίστοιχα, ικανές να απορροφήσουν τους προαγόμενους του 33ου (36 στελέχη) και 34ου (46 στελέχη) Σχολείων Υπαξιωματικών Λ.Σ.


Με την προσθήκη της παρούσας παραγράφου στο άρθρο 57 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Ν. 3079/2002 ΦΕΚ 311 Α), επιτυγχάνεται ισονομία των προερχομένων στελεχών από Λιμενοφύλακες των 33ου και 34ου Σχολείων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ με το 32ο που κατατάχθηκε το 1996 και αποτελείτο αποκλειστικά από στελέχη προερχόμενα από Λιμενοφύλακες η εξέλιξη των οποίων ρυθμίστηκε με το άρθρο 16 παρ. 19 του Ν. 3922/2011 (ΦΕΚ 35Α )2. Τα 33ο και 34ο Σχολεία Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ ήταν τα τελευταία για τα οποία ίσχυσε η προϋπόθεση τριετούς προϋπηρεσίας για στελέχη προερχόμενα από Λιμενοφύλακες προκειμένου να έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για κατάταξη στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ, ενώ ο χρόνος προϋπηρεσίας τους ως Λιμενοφύλακες κυμαίνεται από 4 έως 7 έτη. Σημειώνεται ότι με την παρούσα προσθήκη δεν προκαλείται διατάραξη αρχαιότητας μεταξύ των στελεχών τόσο της ίδιας σειράς όσο και της υπόλοιπης επετηρίδας, αφού η προαγωγή αφορά όλα τα στελέχη ανεξαρτήτως προελεύσεως (Λιμενοφύλακες – πολίτες), στον ελάχιστο χρόνο (τριετία) για το βαθμό του Αρχικελευστή Λ.Σ για τον αμέσως επόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ1α εδαφ. (γγ)3 του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Ν. 3079/2002 ΦΕΚ 311 Α).


Όσον αφορά την παραπάνω προσθήκη, δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση για το τρέχον οικονομικό έτος, καθότι η μισθολογική προαγωγή ήδη έχει συντελεστεί τόσο για το 33ο όσο και για το 34ο Σχολείο Υπαξιωματικών Λ.Σ. Συνεπώς το περιεχόμενο της παραπάνω προσθήκης αφορά μόνο σε βαθμολογική – ηθική αποκατάσταση των στελεχών. Το αυτό προκύπτει και από το ισχύον ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών που ανά βαθμό δίνονται μισθολογικές προαγωγές. Άλλωστε όπως αναφέρεται και στην προσθήκη, οποιαδήποτε λήψη αναδρομικών αποδοχών δεν υφίσταται αλλά ακόμα και αν υφίστατο δεν είναι διεκδικήσιμη.


Επίσης, με την συγκεκριμένη ρύθμιση ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα, ενώ αποκαθίσταται το αίσθημα της δικαιοσύνης και της ισονομίας ανάμεσα στα στελέχη με παρόμοια προσφορά και προσόντα στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που είχαν την πρόθεση να εξελιχθούν και το νομοθετικό πλαίσιο δεν τους το επέτρεπε.


V. 1. Με την ψήφιση και εφαρμογή του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α’ 120, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις») αυξήθηκαν σταδιακά τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ενστόλων, οι οποίοι συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας από 1-1-2011 και μετά (αρθρ. 20 παρ. 2). Συγκεκριμένα, το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, το 2012 27 ½ έτη, το 2013 29 έτη, το 2014 30 ½ έτη, ενώ όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Ωστόσο, ο ανωτέρω νόμος δημιούργησε μία δυσμενή διακριτική μεταχείριση για τα στελέχη που κατετάχθησαν στο σώμα από 1-7-1990 έως 31-12-1995, καθώς τους αποκόπτει από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, αφού δημιουργεί ένα χρονικό χάσμα 14 ετών ( 9 πραγματικά και 5 πλασματικά έτη) με τους αμέσως προηγούμενους καταταγέντες μέχρι την 31-6-1990), και τους διαχωρίζει παντελώς από το καθεστώς των «παλαιών ασφαλισμένων». Συνεπώς, η πρότασή μας σε για τη θεραπεία της αβλεψίας του νομοθέτη, είναι η εξής: «Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010, αντικαθίσταται ως εξής: Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών που συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας το έτος 2011 απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, το έτος 2012, απαιτούνται 27 έτη, το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη, το 2014 απαιτούνται 29 έτη, το 2015 απαιτούνται 30 έτη, το 2016 απαιτούνται 31 έτη, το έτος 2017 απαιτούνται 32, το έτος 2018 απαιτούνται 33, το 2019 απαιτούνται 34 έτη και το 2020 απαιτούνται 35 έτη. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το 2020 (συμπλήρωση 24 ½ ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2021 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, εξαιρουμένων όσων έχουν καταταγεί από 1-1-1993 μέχρι και 31-12-1995, των οποίων ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007 εισφοράς για τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας». 


2. Επιπλέον, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3865/2010, αρ. 6 περ. 12 (παρ. 15, αρ. 11 του πδ 169/2007 και αρθρ.1 παρ.4 ν.4002/2011) δίδεται η δυνατότητα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου τέκνων που ανέρχεται σε ένα έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο έτη για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο στους Πολιτικούς Υπαλλήλους χωρίς να περιληφθεί αντίστοιχη ρύθμιση για τους στρατιωτικούς. Προτείνουμε λοιπόν, προς εξάλειψη της διάκρισης των στρατιωτικών από τους πολιτικούς υπαλλήλους και προς την εξομοίωσή τους, να συνυπολογίζεται στις προσμετρητέες υπηρεσίες κατά τη συνταξιοδότηση των στρατιωτικών και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος ο ανωτέρω πλασματικός χρόνος τέκνων. Η πρότασή μας είναι η εξής:Προστίθεται στην παρ. 15 του άρθρου 11 του πδ.169/2007, περ. ε. «Ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για τους στρατιωτικούς υπαλλήλους». 


3. Επίσης, επισημαίνουμε ένα ζήτημα που έχει ανακύψει κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17 του Ν. 3865/2010 και άρθρ. 22 του ν. 3865/2010 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατά την έκδοση αναγνωριστικών πράξεων πλασματικού χρόνου φοίτησης σε ΑΕΝ (Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού). Πιο συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί διαφορετική αντιμετώπιση από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως προς την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σε αυτές, ήτοι άλλοτε αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός φοίτησης ως συντάξιμος και άλλοτε όχι. 


Δέον όπως τονισθεί αφενός ότι οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΔΣΕΝ), σύμφωνα με το Π.Δ. 9/1979 (ΦΕΚ3Α/1979), μετονομάστηκαν σε Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ) και σύμφωνα με το ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α/1998), καταργήθηκαν και ιδρύθηκαν οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), αφετέρου δε ότι ανήκουν στην Τρίτη Βαθμίδα της Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 31 του Ν. 2638/98 (ΦΕΚ204Α/98), με υποχρεωτική φοίτηση χρονικής διάρκειας τεσσάρων ετών. 


Κατόπιν των ανωτέρω λοιπόν, προτείνουμε το άρθρο 22. 1. που αφορά στην αναγνώριση του χρόνου σπουδών (παρ. 1) να τροποποιηθεί ως εξής: «Ως χρόνος σπουδών λογίζεται ο κατά περίπτωση απαιτούμενος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής». Με την ως άνω τροποποίηση άλλωστε, επιδιώκεται η εξίσωση των δικαιωμάτων του ένστολου προσωπικού με αυτά των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την προσμέτρηση των ετών σπουδών σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και με αυτά των αποφοίτων παραγωγικών σχολών ούτως ώστε να επέλθει μία ενιαία ρύθμιση ως προς τον τρόπο υπολογισμού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 


VI. Οι παρακάτω προτεινόμενες διατάξεις αφορούν κυρίως Αξιωματικούς Ειδικότητας αλλά και Αξιωματικούς ΣΝΔ και κρίνονται αναγκαίες καθώς η Κοινωνική Ασφάλιση αποτελεί ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε εργαζόμενου και όχι μια υποχρέωση που μπορεί να επιβάλλεται ενάντια στη βούλησή του και πέρα από κάθε λογική, προς εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων. 


Α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63) καταργούνται. 
Β. Στο άρθρο 2 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄180), προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως, ενώ οι λοιπές παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται αντιστοίχως:
«3. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία πριν την κατάταξή τους στις τάξεις του Σώματος είχαν ασφαλισθεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) δύνανται να επιλέξουν τον υποχρεωτικό φορέα υπαγωγής τους. Εφόσον τα στελέχη αυτά δεν επιθυμούν να υπαχθούν και προαιρετικά στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), τότε οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή τους στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και στους αντίστοιχους κλάδους – τομείς κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, από την ημέρα κατάταξής τους, αποδίδονται στα ταμεία των φορέων επιλογής τους για την τακτοποίηση της ασφάλισής τους.».
Γ. Τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποχρεούνται εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος η εντός διμήνου από την κατάταξή τους (για όσους κατατάσσονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος) να υποβάλουν σχετική δήλωση στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος ή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον επιθυμούν την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα υπαγωγής τους.
Δ. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 (Α' 63) παραμένουν ισχυρές.


VII. Με τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ΠΔ 169/2007(ΦΕΚ 210 Α΄) προβλέπονται οι ‘’μάχιμες’’ υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος για τις οποίες ο χρόνος υπηρεσίας των υπηρετούντων σ’ αυτές λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο έως και πέντε έτη για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 


Στο υπόψη ΠΔ δεν συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες που διαθέτουν ίδια χαρακτηριστικά με τις ήδη ενταχθείσες, με αποτέλεσμα την δημιουργία αισθήματος αδικίας και διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος των υπηρετούντων στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 


Με τον Ν.3865/2010 (άρθρο 22 παρ.2) δίνεται η δυνατότητα επανακαθορισμού των μονάδων και υπηρεσιών μεταξύ των οποίων και του Λιμενικού Σώματος, στις οποίες θα λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε σε αυτές. 


Κατόπιν των παραπάνω προτείνουμε να συμπεριληφθεί τροπολογία που θα συμπληρώνει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο με την προσθήκη σε αυτό και άλλων υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος, συγκεκριμένα τα Κέντρα Παρακολούθησης θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTS), το Κέντρο Επιχειρήσεων/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ (ΚΕΠΙΧ), η ΕΒ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.


VIII. Τέλος προτείνουμε στο υπό προώθηση σχέδιο νόμου να συμπεριληφθεί ρύθμιση που όπως ενημερωθήκαμε εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες του Αρχηγείου, με την οποία και συμφωνούμε, τακτοποίησης της εκκρεμότητας αναφορικά με τις προμήθειες καυσίμων για τα επιχειρησιακά μέσα.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Σαϊτάκης              Σπυρίδων Πασσάκος

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλησπέρα σε όλους,Έχω μία απορία..διάβασα την υποβολή προτάσεων της ΠΕΑΛΣ προς νομοθετική τακτοποίηση σχετικά με την αναβάθμιση των πτυχίων της ΑΕΝ ισότιμα των ΤΕΙ για απόφοιτους σχολής πριν το 2005-2006.

Φυσικά δεν διαφωνώ,όταν ο συνδικαλισμός μπορεί να κερδίσει κάτι θετικό για κάποια κατηγορία του Σώματος είναι ευπρόσδεκτο, αλλά απορώ πως πτυχιούχος της ΑΕΝ μπορούσε να δώσει για Αξιωματικός Λ.Σ. χωρίς το πτυχίο να θεωρείται ισότιμο των ΤΕΙ και να αποκλείονται από το διαγωνισμό πτυχιούχοι ΤΕΙ??
Ίσως να μην έχω καταλάβει εγώ το σκεπτικό ειλικρινά ,εδώ όμως υπάρχουν Λ/Φ με πτυχία ΑΤΕΙ-ΑΕΙ και δεν μπορούν να δώσουν ούτε καν για Υ/Ξ(Θυμίζω στην τελευταία προκήρυξη ενιαίο ποσοστό της κάθε κατηγορίας μαζί με ιδιώτες) .
Αυτό που θέλω να πω κατά την προσωπική μου άποψη είναι ότι χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και ριζικές αλλαγές σε πολλούς τομείς γιατί εκτιθέμεθα σαν Σώμα.
ΥΓ.Αυτό με τους επιλαχόντες το καινούριο μακάρι να τα πάρει τα παιδιά όλοι έχουμε δικαίωμα στην δουλειά αλλά είμαστε μπανανία και ο καθένας κάνει ότι νομίζει.
Η γνώμη μου είναι ότι οι προϋποθέσεις ήταν γνωστές πριν γίνει ο διαγωνισμός ΑΝ είναι έτσι, ας πάρει και επιλαχόντες και του 13 και του 12 και του 09 και του 08 διότι δημιουργείται δεδικασμένο,αλλά τι λέω τώρα. Ευχαριστώ

Ανώνυμος είπε...

" απορώ πως πτυχιούχος της ΑΕΝ μπορούσε να δώσει για Αξιωματικός Λ.Σ"
ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ,100% , ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΙ .
Στο μόνο που συμφωνώ μαζί σου είναι οτι χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και ριζικές αλλαγές σε πολλούς τομείς για να μην εκτιθέμεθα σαν Σώμα.

Μηπως σαν σώμα μας εκθέτει η σημερινή κατάσταση ,οπως κάποιοι ανεγκέφαλοι τη διαμόρφωσαν προκειμένου να το παίξουν δημοκρατικοί και για να ταχτοποιήσουν τα παιδιά τους .
Μηπως μας εκθέτει σαν σώμα η αυθαίρετη αύξηση των ηλικιών στις προκηρύξεις , το αυθαίρετο άνοιγμα σε όλες τις σχολές , οι συχνές προκηρύξεις χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες στο σώμα , οι προσλήψεις τοσο μεγάλου αριθμού γυναικών .
Να λοιπον κάποιες γενναίες αποφάσεις και ριζικές αλλαγές :
1. Οι ΛΦ να προέρχονται μόνο απο το λύκειο μέσω πανελληνίων και να βρεθεί μια λύση ώστε το ποσοστό γυναικών να είναι ελάχιστο . Τι να τον κάνουμε φίλε μου το λιμενοφύλακα απο ΤΕΙ ή ΑΕΙ 30 ετών όταν τον θέλουμε μόνο για το λιμάνι , καμιά βάρδια, μετρα τάξης , και στο πλωτό ...?????
2, Ολοι οι υπαξιωματικοί να προέρχεται απο τους Λιμενοφύλακες αφού πρώτα τεθούν κάποιες προϋποθέσεις [πχ.γραπτές εξετάσεις , υπηρεσία στην παραμεθόριο και σε πλωτά , εκθέσεις αξιολόγησης κλπ].
3. Όλοι Οι αξιωματικοί να προέρχονται [όπως γινόταν στο παρελθόν ] μόνο από νομικές σχόλες,οικονομικές σχολές , πολυτεχνείο και απο ΑΕΝ σε αυξημένο όμως ποσοστό .
4. Σωστή εκπαίδευση στις υπαρχουσες σχολές ΛΦ-ΥΠΑΞ .
Αυτές ΕΙΝΑΙ κάποιες γενναίες αποφάσεις και ριζικές αλλαγές για να μην εκτιθέμεθα σαν Σώμα ....