Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Συγκρότηση του Συμβουλίου Εξέτασης Προσφυγών κατά Τοποθετήσεων- Μεταθέσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 13 του Π.Δ. 33/09 (50 Α΄) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού ΛΣ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ. 97/12 (ΦΕΚ 156 Α΄) και ισχύει. Αποφασίζουμε 

1. Συγκροτούμε το συμβούλιο εξέτασης προσφυγών, το οποίο θα αποτελείται από τους παρακάτω: 


α) τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο, μετά ψήφου, 
β) τον Α΄ Υπαρχηγό Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος, μετά ψήφου, 
γ) τον Υποναύαρχο ΛΣ ΣΥΒΙΤΟ Γεώργιο (ΑΜ 753 – ΓΔΟΥ), ως μέλος, μετά ψήφου, με αναπληρωτή του τον Υποναύαρχο ΛΣ ΤΣΑΝΤΖΑΛΟ Ευάγγελο (ΑΜ 746 – ΓΕΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ.) 
δ) τον Αρχιπλοίαρχο ΛΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ-ΜΑΡΚΟΥ Ιωάννη (ΑΜ 788 – ΕΚΣΕΔ/ΚΕΠΙΧ), ως μέλος, μετά ψήφου, με αναπληρωτή του τον Αρχιπλοίαρχο ΛΣ ΒΙΔΑΛΗ Αντώνιο (ΑΜ 783 – Γρ.κ.Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.), 
ε) τον Πλοίαρχο ΛΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ Ιωάννη (ΑΜ 861 – ΔΑΝ), ως εισηγητή και μέλος, μετά ψήφου, με αναπληρωτή του τον Πλοίαρχο ΛΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ Γεώργιο ( ΑΜ 871 – ΥΕΜ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.), 
στ) τον Πλοίαρχο ΛΣ ΠΑΣΣΑΚΟ Σπυρίδωνα (ΑΜ 905), εκπρόσωπο της ΠΕΑΛΣ, ως μέλος, μετά ψήφου, με αναπληρωτή του τον Υποπλοίαρχο (Τ) ΛΣ ΓΟΥΣΙΑ Χρήστο (ΑΜ 49Τ- ΕΥΣΕΔ), 
ζ) τον Πλωτάρχη ΛΣ ΚΑΤΣΙΝΑ Σωτήριο (ΑΜ 2718- ΚΛ ΚΑΒΑΛΑΣ), εκπρόσωπο της ΠΟΕΠΛΣ, ως μέλος, μετά ψήφου με αναπληρωτή του τον Πλωτάρχη ΛΣ ΔΑΝΙΚΑ Σωτήριο (ΑΜ 2773- Λ/Χ ΑΙΔΗΨΟΥ). 


2. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ο Εισηγητής του αρμόδιου τμήματος της ΔΠ, άνευ ψήφου. 


3. Το συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο για την εξέταση αιτήσεων ακύρωσης, τροποποίησης, αναστολής των τοποθετήσεων και μεταθέσεων των Ανωτέρων, Κατωτέρων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και Λιμενοφυλάκων. 


4. Κάθε προηγούμενη σχετική με το θέμα καταργείται. 


5. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. 


Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: