Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Πρόταση για επεξεργασία και προβληματισμό ενόψει συνεδρίου ΠΟΕΠΛΣ.

Αργοστόλι 24/03/2015

Προς: 1) ΠΟΕΠΛΣ

2) Δ.Σ. ΕΠΛΣ

3) Αντιπροσώπους ΠΟΕΠΛΣΘέμα: Πρόταση για επεξεργασία και προβληματισμό ενόψει συνεδρίου ΠΟΕΠΛΣ.


Στα πλαίσια μίας γόνιμης διαδικασίας κατάθεσης απόψεων που έχει ξεκινήσει, ενόψει του ετήσιου συνεδρίου της ΠΟΕΠΛΣ, σας υποβάλλω, για επεξεργασία και προβληματισμό, πρόταση που σκοπεύω να παρουσιάσω κατά τις εργασίες του αρμόδιου, ανώτατου οργάνου της ομοσπονδίας μας.


Α) Ψήφισμα - πρόταση προς τις Ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας για τροποποίηση των καταστατικών τους, ως προς την διαδικασία αρχαιρεσιών. 


Ως γνωστόν, η ΠΟΕΠΛΣ αποτελεί δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση (Ομοσπονδία) με μέλη τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Προσωπικού Λιμενικού Σώματος που λειτουργούν νόμιμα και έχουν εγγραφεί σε αυτήν. 


Οι πρωτοβάθμιες Ενώσεις αποτελούν ανεξάρτητα αυτοδιοικούμενα σωματεία, με δικό τους καταστατικό, επί των οποίων το συνέδριο της ΠΟΕΠΛΣ δεν έχει άμεση αρμοδιότητα. Ωστόσο, το συνέδριο, ως ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της ομοσπονδίας, μπορεί να καθορίζει τους στόχους του συνδικαλιστικού κινήματος, καθώς και να συζητά και να αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο καταστατικό του. 


Με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, το συνέδριο δύναται να προβεί σε ψήφισμα-πρόταση προς τις Γενικές Συνελεύσεις των Ενώσεων - μελών του, για κοινή τροποποίηση των καταστατικών τους, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί ότι μπορεί να συνεισφέρει στην αναβάθμιση του συνδικαλιστικού μας κινήματος. 


Με βάση την ανωτέρω τεκμηρίωση προτείνω να τεθεί σε ψήφισμα, πρόταση προς τις Ενώσεις για σύγκλιση, εντός εύλογου χρόνου, Γενικών Συνελεύσεων με θέμα την τροποποίηση των καταστατικών τους ως προς την διαδικασία αρχαιρεσιών και την διενέργεια ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα.


Η προτεινόμενη τροποποίηση θα γίνει σύμφωνα με κοινό σχέδιο που θα διαμορφωθεί από τους νομικούς συμβούλους της Ομοσπονδίας και θα τους διαβιβαστεί, μετά από έγκριση του ΔΣ της ΠΟΕΠΛΣ. Το κόστος της τροποποίησης των καταστατικών, των Ενώσεων που θα συμφωνήσουν, μπορεί να καλυφτεί από την Ομοσπονδία. Συγκεκριμένα, προτείνεται αλλαγή της διαδικασίας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικών Συμβουλίων, Ελεγκτικών Επιτροπών και αντιπροσώπων για την ΠΟΕΠΛΣ ως κάτωθι: 


- Η εκλογική διαδικασία να πραγματοποιείται, σε καθορισμένη ημερομηνία, ταυτόχρονα σε όλες τις Ενώσεις, διαδικτυακά μέσω ειδικών πληροφοριακών συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί και βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών , τα οποία διασφαλίζουν το απόρρητο και το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας.


- Η ψηφοφορία να γίνεται μέσω πιστοποιημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, από την οποία, την ημέρα των εκλογών, θα αποστέλλεται ειδικό- εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, το οποίο θα περιλαμβάνει την ακριβή διαδικτυακή διεύθυνση (Url) στην οποία ο εκλογέας θα ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.


- Για την διεξαγωγή των εκλογών να ορίζεται μια Επταμελής Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία θα προεδρεύει δικαστικός λειτουργός. Η Εφορευτική Επιτροπή θα είναι αρμόδια για την επιτήρηση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας σε όλη την Ελλάδα καθώς και την επίλυση οποιοδήποτε ζητήματος προκύπτει. Επίσης, θα είναι αρμόδια για να συντάσσει τα πρακτικά καταμέτρησης και τα πρακτικά εκλογής για τους αντιπροσώπους, τα Δ.Σ. και τις ελεγκτικές επιτροπές όλων των Ενώσεων.


- Κάθε Ένωση να ορίζει αντιπρόσωπο ο οποίος θα μπορεί να παρίσταται κατά την διαδικασία των εκλογών στον χώρο που βρίσκεται η Εφορευτική Επιτροπή, καθώς και να επιβλέπει την καταμέτρηση των ψήφων. 


Β) Τροποποίηση Καταστατικού της Ομοσπονδίας


Τροποποίηση άρθρου 12 του καταστατικού της Ομοσπονδίας, ώστε να προβλεφτεί και να νομιμοποιηθεί η διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων των μελών της (πρωτοβάθμιων Ενώσεων) με την προαναφερόμενη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Επίσης, να προβλεφτεί ότι οι λεπτομέρειες της διαδικασίας θα μπορούν να ρυθμίζονται με Υπουργική Απόφαση (όπως στα ενδεικτικά παραδείγματα που επισυνάπτονται), η οποία στην συνέχεια θα εκδοθεί με ενέργειες της Ομοσπονδίας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ: Η διαδικασία των αρχαιρεσιών και η εκλογή των αντιπροσώπων αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του συνδικαλιστικού μας κινήματος και της δημοκρατίας γενικά. Η ψηφοφορία με τον τρόπο που αναφέρθηκε μπορεί να αποτελέσει την βαθιά θεσμική τομή που χρειάζεται για να εξαλειφτούν οι παθογένειες, που είναι κοινό μυστικό ότι παρουσιάζονται κατά τις εκλογικές διαδικασίες με το ισχύον σύστημα. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή αντιπροσώπων με ηλεκτρονική ψηφοφορία μπορούν να δώσουν την ώθηση και ανανέωση που χρειάζεται το συνδικαλιστικό μας κίνημα. Αυτό θα συμβεί λόγω των χαρακτηριστικών της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που είναι η ευκολία και η αμεσότητα συμμετοχής και που μπορεί να οδηγήσει σε καθολική συμμετοχή των συναδέλφων ψηφοφόρων, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις και το κόστος της διαδικασίας. Ακόμα πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι το αδιάβλητο της διαδικασίας, που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της αξιοπιστίας ολόκληρου του συνδικαλιστικού κινήματος. 


Παρά το ότι η πρόταση αυτή, σε πρώτη ανάγνωση, δείχνει δύσκολα υλοποιήσιμη, η εξέλιξη της τεχνολογίας δίνει πλέον την δυνατότητα για την εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών, όχι θεωρητικά αλλά στην πράξη και άμεσα, καθώς έχει ήδη λειτουργήσει, στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Περισσότερες λεπτομέρειες για το διαδικαστικό της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και περιπτώσεις που έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα, αναφέρονται στην αριθ. Φ.122.1/764/112039/Β2 Υ.Α. (ΦΕΚ 2564/Β/2012) και στην αριθ. 12327 Υ.Α. (ΦΕΚ1436/Β/2013), που επισυνάπτονται ενδεικτικά.Συνάδελφοι, σας καλώ να εκμεταλλευτούμε αυτό το συνέδριο λαμβάνοντας τολμηρές αποφάσεις, με το βλέμμα μας στο μέλλον, μακριά από προσωπικές αντιπαραθέσεις και μικρό-συμφέροντα

Ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λ.Σ. Κεφαλονιάς και Ιθάκης 
& Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΠΛΣ


ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ Σπύρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: