Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Δεν ισχύει η 20ετία για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης για τους τρίτεκνους που κατετάγησαν μετά την 1-1-1993

Το δικαίωμα συνταξιοδότησης για τους τρίτεκνους με 20 έτη υπηρεσίας αναφέρεται στον ΚΠΣΣ (άρθρο 26, παρ.1, περ. α’, τρίτο εδάφιο):
“Κατ΄εξαίρεση για τις γυναίκες στρατιωτικούς γενικά, οι οποίες έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά, καθώς και για τους άνδρες στρατιωτικούς, οι οποίοι έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι ή διαζευγμένοι, εφόσον οι τελευταίοι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών, αρκεί εικοσαετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξης τους.”

Όμως με το Ν.2084/92 (άρθρο 7 παρ. 5) καταργήθηκε το εν λόγω δικαίωμα 20ετίας για τους τρίτεκνους με κατάταξη μετά την 1-1-1993:
“Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτ. α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων δεν ισχύει για όσους κατατάσσονται μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.”

Σχετικά με την ισχύ του Ν.2084, αυτός περιλαμβάνεται ως Παράρτημα στον ΚΠΣΣ, με την ακόλουθη παρατήρηση στον πρόλογο:
“Για να γίνει περισσότερο εύχρηστος ο κώδικας αυτός κρίθηκε αναγκαίο να συμπεριληφθούν σ’ αυτόν ως παράρτημα οι Νόμοι 1897/1990, 1977/1991, 2084/1992 και 2291/1995 που δεν έχουν ακολουθήσει τη νομοτεχνική της αντικατάστασης, τροποποίησης ή συμπλήρωσης των πηγών των σχετικών κειμένων του Κώδικα, αλλά εμφανίζουν ιδιαίτερη αυτοτέλεια.“

Μετά τα παραπάνω καθίσταται φανερό ότι οι συνάδελφοι τρίτεκνοι που κατετάγησαν μετά την 1-1-1993 δεν έχουν καμία διαφορά με τους υπόλοιπους στρατιωτικούς για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης (δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 20ετία).

Δεν υπάρχουν σχόλια: