Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν θα υπάρχουν πια 40ρηδες ή 45αρηδες συνταξιούχοι στρατιωτικοί. Μια δεύτερη, ότι έμπειρα και ικανά στελέχη θα παραμένουν και θα προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στο στράτευμά, σε παραγωγικές ηλικίες των 53 έως και 60 ετών. Επίσης, θεσπίζεται η διαδικασία της προαγωγής «κατ’ απόλυτο εκλογή», που σημαίνει ότι τα πολύ ικανά στελέχη σε νεαρή σχετικά ηλικία θα ανεβαίνουν ταχύτατα τα σκαλιά της στρατιωτικής ιεραρχίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του ΓΕΕΘΑ

1. Ο χρόνος παραμονής ανά βαθμό των αποφοίτων από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ευελπίδων, Δοκίμων και Ικάρων) έχει ως εξής:

α. Για την προαγωγή των ανθυπολοχαγών και αντίστοιχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στον βαθμό.
β. Για την προαγωγή των υπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση πέντε (5) ετών στον βαθμό.
γ. Για την προαγωγή των λοχαγών και αντίστοιχων απαιτείται η συμπλήρωση έξι (6) ετών στον βαθμό.
δ. Για την προαγωγή των ταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση έξι (6) ετών στον βαθμό.
ε. Για την προαγωγή των αντισυνταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση έξι (6) ετών στον βαθμό.

Οι αξιωματικοί βαθμού συνταγματάρχη και αντιστοίχων κρίνονται για προαγωγή με τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών στον βαθμό. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η προαγωγή υποστρατήγων και ταξιαρχών και αντίστοιχων, λόγω έλλειψης κενών οργανικών θέσεων, μετά την παραμονή τεσσάρων (4) ετών στον βαθμό και συνταγματαρχών και αντιστοίχων μετά την παραμονή έξι (6) ετών στον βαθμό, τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ή τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), εφόσον το επιθυμούν. Δηλαδή, παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία με τον βαθμό που φέρουν και δεν αποστρατεύονται.

Επίσης, αντιστράτηγοι και αντίστοιχοι μετά τη συμπλήρωση δυο (2) ετών παραμονής στον βαθμό κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα από το ΣΑΓΕ. Εξαιρούνται οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων.

2. Για τους προερχόμενους από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ που είναι και πτυχιούχοι ΑΕΙ, καταληκτικός είναι ο βαθμός του συνταγματάρχη. Και αντισυνταγματάρχης για τους αξιωματικούς που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ. Για τους υπολοίπους αξιωματικούς, που προέρχονται από υπαξιωματικούς καταληκτικός είναι ο βαθμός του ταγματάρχη.

3. Θεσπίζεται η προαγωγή κατ’ απόλυτό εκλογή.

Αξιωματικοί κρίνονται από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια ως εξής:

α. Προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή.
β. Προακτέοι κατ’ εκλογή.
γ. Προακτέοι επ’ ανδραγαθία.
δ. Διατηρητέοι υπό προαγωγή.
ε. Μη προακτέοι.
στ. Διατηρητέοι.
ζ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
η. Αποστρατευτέοι.
θ. Προακτέος στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό.
ι. Μη προακτέος στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό.

Κρίση «προακτέοι κατ’ απόλυτο εκλογή»:

Αντισυνταγματάρχες και αντίστοιχοι για να κριθούν προακτέοι κατ’ απόλυτη εκλογή πρέπει, κατά την κρίση των αρμοδίων Συμβουλίων Κρίσεων, να συγκεντρώνουν σε βαθμό εξαίρετο, όπως προκύπτει από τον ατομικό τους φάκελο, τα παρακάτω προσόντα:

1). Τα κριτήρια προαγωγής σε βαθμό εξαίρετο στους βαθμούς ανωτέρων αξιωματικών.
2). Αποφοίτηση από τα υποχρεωτικά για προαγωγή σχολεία με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς».
3). Ευρεία και ποικίλη διοικητική και επιτελική εμπειρία και ικανότητα ανάλογα με την ειδικότητά τους, που να συνάγεται από τις θέσεις που υπηρέτησαν, είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα ανταποκριθούν απόλυτα στα καθήκοντα οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που προβλέπεται για τον βαθμό και την ειδικότητά τους. Οι προαχθέντες «κατ’ απόλυτο εκλογή» είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους.

(ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 04/10/2014– ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: