Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Νομοθετική παρέμβαση για άρση αδικιών συναδέλφων μας

Θεσσαλονίκη 21-11-2014

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Ναυτιλίας & Αιγαίου
2) Βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
3) ΠΟΕΠΛΣ
4) Μέλη ΕΠΛΣ Κ. Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: «Νομοθετική παρέμβαση για άρση αδικιών συναδέλφων μας».Με το άρθρο 16 παρ. 19 του Ν. 3922/2011 (ΦΕΚ 35-Α/04-03-2011) "Σύσταση Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και άλλες διατάξεις", προστέθηκε στο άρθρο 57 του ΚΠΛΣ νέα παράγραφος 3 η οποία στην ουσία αναγνώριζε τα έτη Υπηρεσίας ως Λιμενοφύλακες των απόφοιτων της Σχολής Δ.Υ.Λ.Σ., οι οποίοι κατατάχθηκαν το έτος 1996 ως Κελευστές Λ.Σ. και έφεραν τότε το βαθμό του Ανθυπασπιστή. Μία ρύθμιση, πολύ σωστή που δημιούργησε όμως μία άλλη αδικία, εις βάρος μιας μικρής μερίδας (μονοψήφιος αριθμός) συναδέλφων της ίδιας σειράς, οι οποίοι την χρονική περίοδο της έκδοσης του Νόμου, δεν ήταν Ανθυπασπιστές, αλλά έφεραν τον βαθμό του Σημαιοφόρου και δεν τους αναγνωρίστηκαν στην ουσία τα χρόνια ως Λ/Φ.

Η πρόταση της Ένωσης μας, είναι να γίνει μια ανάλογη νομοθετική παρέμβαση ως κάτωθι:

Η παράγραφος 3 του άρθρο 57 του Κ.Π.Λ.Σ. τροποποιείται ως εξής


«3. Οι προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες απόφοιτοι Σχολής Δ.Υ.Λ.Σ., οι οποίοι κατατάχθηκαν το έτος 1996 ως Κελευστές Λ.Σ. και φέρουν τους βαθμούς του Ανθυπασπιστή και Σημαιοφόρου, προάγονται αναδρομικά από 9.9.2009 στο βαθμό του Σημαιοφόρου και Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση ενός έτους παραμονής στο βαθμό αυτό, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων στους βαθμούς αυτούς και χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών. Ο χρόνος από 9.9.2009 και πλέον προσμετράται για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για την κατηγορία τους. Οι προαγόμενοι κατά τα ανωτέρω τίθενται στο τέλος της οικείας επετηρίδας κατά τη σειρά αρχαιότητός τους.»Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σοφοκλής ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντώνιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: