Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Υιοθέτηση των προτάσεων της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Προς: Πρόεδρο Ανεξάρτητων Ελλήνων &
Υπουργό Εθνικής Άμυνας
κύριο Πάνο Καμμένο


Θέμα: "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ."


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων έχει διαμορφωθεί μία δυσμενή και άνιση πραγματικότητα για το ασφαλιστικό καθεστώς των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και κατ επέκταση των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α.
Στο παρόν υπόμνημα που σας υποβάλουμε θέτουμε υπόψη σας τα ζητήματα εκείνα στα οποία απαιτείται άμεση παρέμβαση προκειμένου να αρθούν αδικίες και προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί και είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε θετικά συμβάλλοντας ουσιαστικά στην βελτίωση των όρων και προϋποθέσεων εργασίας των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Καταρχήν επισημαίνουμε ότι πρωταρχικό ζήτημα για μας αποτελεί η κατάργηση του Άρθρου 20 του Ν.3865/10 επαναφέροντας το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ένστολων στην πρωτυτέρα κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση του νόμου προτείνουμε την παρακάτω ρύθμιση.

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του Ν.3865/2010, αντικαθίσταται ως εξής: Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών που συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας το έτος 2011 απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, το έτος 2012, απαιτούνται 27 έτη, το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη, το 2014 απαιτούνται 29 έτη, το 2015 απαιτούνται 30 έτη, το 2016 απαιτούνται 31 έτη, το έτος 2017 απαιτούνται 32, το έτος 2018 απαιτούνται 33, το 2019 απαιτούνται 34 έτη και το 2020 απαιτούνται 35 έτη. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το 2020 (συμπλήρωση 24 ½ ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2021 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, εξαιρουμένων όσων έχουν καταταγεί από 1-1-1993 μέχρι και 31-12-1995, των οποίων ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος προσαυξάνεται κατά 3 έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007 εισφοράς για τη συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας.

Αιτιολογική έκθεση

Με την ψήφιση και εφαρμογή του Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α’ 120, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις») αυξήθηκαν σταδιακά τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ενστόλων, οι οποίοι συμπληρώνουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας από 1-1-2011 και μετά (αρθρ. 20 παρ. 2). Συγκεκριμένα, το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, το 2012 27 ½ έτη, το 2013 29 έτη, το 2014 30 ½ έτη, ενώ όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Ωστόσο, ο ανωτέρω νόμος δημιούργησε μία δυσμενή διακριτική μεταχείριση για τα στελέχη που κατετάχθησαν στο σώμα από 1-7-1990 έως 31-12-1995, καθώς τους αποκόπτει από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, αφού δημιουργεί ένα χρονικό χάσμα 14 ετών ( 9 πραγματικά και 5 πλασματικά έτη) με τους αμέσως προηγούμενους καταταγέντες μέχρι την 31-6-1990), και τους διαχωρίζει παντελώς από το καθεστώς των «παλαιών ασφαλισμένων».

2. Την προσθήκη νέας παρ.13 στο άρθρο 41 του Π.Δ. 169/07 για τον υπολογισμό διπλάσιου
χρόνου υπηρεσίας στα πλωτά περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως άρθρο:
Στο άρθρο 41 του π.δ. 169/2007 (Α΄169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται
παράγραφος 13 ως ακολούθως:

“13. Ο χρόνος υπηρεσίας για τους κυβερνήτες και μηχανικούς, καθώς και για τους
αρμενιστές και μηχανοδηγούς οι οποίοι επιχειρούν με πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό πολέμου, εφόσον
κάθε εξάμηνο συμπληρώνουν τετρακόσιες (400) ώρες περιπολίας. Οι ώρες περιπολίας
υπολογίζονται με βάση τα τηρούμενα επίσημα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας. Η
συμπλήρωση των ανωτέρω εξαμήνων βεβαιώνεται κάθε φορά, με διαταγή του Αρχηγού
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, όπως κάθε
φορά ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της παρούσας
παραγράφου. ” .

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του
π.δ. 169/2007 (Α΄169), στους κυβερνήτες και μηχανικούς, καθώς και στους αρμενιστές και
μηχανοδηγούς οι οποίοι επιχειρούν με πλωτά επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι υπολογίζεται ως διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και ως τριπλάσιος
σε καιρό πολέμου, συγκεκριμένος χρόνος ωρών περιπολίας, κάθε εξάμηνο, όπως ήδη
προβλέπεται και για τις λοιπές ειδικές κατηγορίες του ιδίου άρθρου.
Η ανωτέρω ρύθμιση αποτελεί το μοναδικό ίσως κίνητρο υπηρεσίας σε ΠΠΛΣ, αλλά και
αναγνωρίζει τον βαθμό δυσκολίας και συνθηκών που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα τους.

3. Την προσθήκη στην παρ.15 του άρθρου 11 του Π.Δ. 169/07 περ. ε για την δυνατότητα
αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου τέκνων, ως άρθρο:

Στην παρ.15 του άρθρο 11 του Π.Δ 169/07 (Ά 169) προστίθεται περ.ε ως ακολούθως:
"ε. Ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος και για τους στρατιωτικούς υπαλλήλους".

Αιτιολογική έκθεση

Με την ανωτέρω ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου
τέκνων που ανέρχεται σε 1 έτος για το πρώτο παιδί και σε 2 έτη για κάθε επόμενο και
μέχρι το τρίτο και στους στρατιωτικούς όπως αυτό έχει συμβεί για τους πολιτικούς
υπαλλήλους με το άρθρο 6 παρ. 12 του ν. 3895/10 και του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 4002/11.

4. Την προσθήκη στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ.ιβ της παρ.1 του άρθρου 37 του
π.δ. 169/07 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3865/10 για την
αναγνώριση του χρόνου σπουδών στις ΑΕΝ., ως άρθρο:

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ.ιβ της παρ/1 του άρθρου 37 του Π.Δ 169/07 (Ά 169)
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.3865/10 προστίθεται:

"Κατ εξαίρεση, για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, ο ελάχιστος χρόνος σπουδών
για την απόκτηση πτυχίου των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Ανώτερων Δημοσίων
Σχολών Εμπορικού Ναυτικού προσμετράται για τον υπολογισμό του χρόνου θεμελίωσης
συνταξιοδοτικού δικαιώματος των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 3895/2010
(Α΄120), εφόσον αυτός δε λογίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με άλλες διατάξεις.


Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη αναγνωρίζεται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, το
οποίο κατέχει πτυχίο Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ο ελάχιστος χρόνος σπουδών ως
συντάξιμος, δικαίωμα το οποίο έχει ήδη παρασχεθεί στα υπόλοιπα στελέχη Λιμενικού
Σώματος, τα οποία είναι απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.

5. 1. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/ 2007 (ΦΕΚ Α΄ 210), αντικαθίστανται ως εξής : 
“5.α. Λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται από τα στελέχη, άνδρες και γυναίκες, σε όλες τις οργανικές μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Ο κατά τα ανωτέρω διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα πέντε (5) έτη.
γ. Χρόνος ο οποίος έχει υπολογισθεί διπλάσιος, με εφαρμογή άλλων διατάξεων δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποχωρούν από την Υπηρεσία με αίτησή τους πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας. Ειδικά για τα πρόσωπα του τρίτου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 26 του κώδικα αυτού, αρκεί η συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διατάξεις αυτές για τη συνταξιοδότησή τους” 
2. Οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 καταργούνται.

Αιτιολογική έκθεση

Με την ανωτέρω διάταξη δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού της μάχιμης πενταετίας σε όλες τις οργανικές μονάδες των Ε.Δ. και Σ.Α. με το αιτιολογικό ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικότητες που δεν επιτρέπουν οι οργανικές θέσεις την μετάθεσή τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και μονάδες με αποτέλεσμα η υποχρεωτική 40ετής πλέον υπηρεσία να μην μπορεί να καλυφθεί.
Επίσης με την συγκεκριμένη διάταξη θα υπάρχει πρόσθετο όφελος από τις κρατήσεις των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α. στον κρατικό προϋπολογισμό.


6. Την προσθήκη παρ.3 στο άρθρο 2 του ν.4002/2011 για το ασφαλιστικό καθεστώς των
προερχομένων Α/Ξ από ταμεία ΤΣΜΕΔ και ΤΣΑΥ. ως άρθρο:

Στο άρθρο 2 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του
Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄180), προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως ακολούθως, ενώ οι
λοιπές παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται αντιστοίχως:

«3. α) Από τις διατάξεις της παραγράφου 2 εξαιρούνται οι καταταγέντες μέχρι 31.12.2010
σε παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι
πριν την κατάταξή τους σε αυτές, είχαν ασφαλιστεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης
Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.). Οι
ανωτέρω ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Δημόσιο από την κατάταξή τους και προαιρετικά
στους συναφείς με την ιδιότητά τους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς. Εφόσον δεν
επιθυμούν να υπαχθούν προαιρετικά στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων
(Ε.Τ.Α.Α.), τότε οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή τους στο Ενιαίο
Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και στους αντίστοιχους κλάδους – τομείς
κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, αποδίδονται στο Δημόσιο για την
τακτοποίηση της ασφάλισής τους.

β) Για τους από 1.1.2011 καταταγέντες σε παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος-
Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίοι πριν την κατάταξή
τους σε αυτές, είχαν ασφαλιστεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών
(Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 4.

4. α) Οι Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής απευθείας κατάταξης
ειδικότητας Τεχνικού και Υγειονομικού, οι οποίοι πριν την κατάταξή τους στις τάξεις του
Σώματος είχαν ασφαλισθεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) του
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) δύνανται να επιλέξουν τον
υποχρεωτικό φορέα υπαγωγής τους. Εφόσον τα πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης δεν
επιθυμούν να υπαχθούν προαιρετικά στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων
(Ε.Τ.Α.Α.), τότε οι εισφορές που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή τους στο Ενιαίο
Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και στους αντίστοιχους κλάδους – τομείς
κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, αποδίδονται στα ταμεία των
φορέων επιλογής τους για την τακτοποίηση της ασφάλισής τους.».

3. Τα πρόσωπα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2
του ν. 4002/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποχρεούνται εντός διμήνου από τη
δημοσίευση του παρόντος η εντός διμήνου από την κατάταξή τους (για όσους
κατατάσσονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος) να υποβάλουν σχετική δήλωση στην
αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος ή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος, εφόσον επιθυμούν την αλλαγή του ασφαλιστικού φορέα υπαγωγής τους."


Αιτιολογική έκθεση

Με τη ρύθμιση των παραγράφων 1, 2 και 3 αποσαφηνίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς
στελεχών του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία πριν την
κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί είτε στο Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) είτε στον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών
(Τ.Σ.Α.Υ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.). Ειδικότερα, με τη
νέα διάταξη γίνεται σαφέστερη η διάκριση μεταξύ των αποφοίτων παραγωγικών σχολών
που κατατάχθηκαν έως 31.12.2010 αφενός και αυτών που κατατάχθηκαν από 1.1.2011 και
μετά. Έτσι, οι μεν πρώτοι έχουν ως κύριο ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο ενώ στους
υπόλοιπους παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του υποχρεωτικού φορέα ασφάλισής τους.
Η νομοθετική αυτή διαφοροποίηση κρίνεται αναγκαίας λόγω του διαφορετικού
ασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου που είχε διαμορφωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με
κρίσιμο χρονικό σημείο την 31.12.2010. Πλέον, το καθεστώς των καταταγέντων από
1.1.2011 και εξής που πριν την κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί είτε στον Τομέα Σύνταξης
και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ) εξομοιώνεται με το καθεστώς των απευθείας
κατάταξης στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικών και
Υγειονομικών. Το καθεστώς για τα στελέχη απευθείας κατάταξης δε μεταβάλλεται σε
σχέση με τα προβλεπόμενα στο ν. 4058/2012, πλην όμως η ρύθμιση εντάσσεται στην
παρούσα διάταξη για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας. Η με τις νέες διατάξεις συνολική
ρύθμιση του ασφαλιστικού καθεστώτος των παλαιών (κατάταξη μέχρι 31.12.2010), των
νέων (από 1.1.2011 και εφεξής) αποφοίτων παραγωγικών σχολών του Λιμενικού Σώματος -
Ελληνικής Ακτοφυλακής και Πυροσβεστικού Σώματος που προέρχονται από πολυτεχνικές
και ιατρικές σχολές και των απευθείας κατάταξης Τεχνικών και Υγειονομικών, καθιστά
άνευ αντικειμένου την εξακολούθηση ισχύος των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του
ν. 4058/2012, οι οποίες και καταργούνται ρητώς για λόγους ασφάλειας δικαίου.


Επισημαίνουμε το γεγονός ότι όλες οι παραπάνω διατάξεις έρχονται ως συμπληρωματικές
στην ήδη υφιστάμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία και δεν αποτελούν ιδιαίτερη μεταχείριση
προς τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αλλά και του συνόλου των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α.


Πιστεύουμε τέλος ότι με την δική σας συμβολή θα μπορέσουν τα ανωτέρω αιτήματά μας 
μας να γίνουν αποδεκτά και να τύχουν διακομματικής αποδοχής.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΔΡΙΒΑΚΟΣ Γεώργιος ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΑθανάσιοςΠρόταση μελών Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό

Όπως έχει γίνει γνωστό στην πρόσφατη συνάντηση του προεδρείου της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας Δρίτσα Θεόδωρο, αλλά και με την από 02-02-2015 ΑΠ:25 επιστολή της προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, επανέφερε τις προτάσεις μας για τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις στελεχών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., έτσι όπως είχαν συνδιαμορφωθεί μετά από παρεμβάσεις μας ως μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., στα αρμόδια όργανα.

Είναι κοινή πεποίθηση ότι διανύσαμε μία εποχή όπου οι αρνητικές εξελίξεις αποτέλεσαν δεδομένο.

Το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό μέλλον των συναδέλφων δεν σταματά την 31-12-2014, ημερομηνία όσων έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 24,5 έτη.

Ως συνδικαλιστικός φορέας οφείλουμε να καταδείξουμε και να εργασθούμε με σκοπό να ακυρωθούν οι αρνητικές επιλογές προηγούμενων κυβερνήσεων για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό των στελεχών των Ε.Δ και Σ.Α. είναι αυτό που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τον συντελεστή επιτυχίας ή αποτυχίας των αγώνων του συνδικαλιστικού μας κινήματος και για την επίτευξη του στόχου αυτού οφείλουμε να συνταχθούμε και να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Η στάση και οι προτάσεις μας θα πρέπει να διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. δεν έλαβε υπόψη του τα νέα δεδομένα έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν με τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Συνεπώς ζητάμε την επανατοποθέτηση της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. αναφορικά με το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό (απόρροια των μνημονίων), των στελεχών Ε.Δ. και Σ.Α. ως εξής:

Ακύρωση των ασφαλιστικών διατάξεων του ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» που αφορούν τα στελέχη των Ε.Δ. & Σ.Α.

Με τις διατάξεις του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου (ν. 3865/2010 ΦΕΚ 120Α’) στο πλαίσιο των εφαρμοστικών νόμων των μνημονίων, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη συνταξιοδοτική νομοθεσία που διέπει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, θεσπίζοντας νέες ρυθμίσεις με αύξηση ετών υπηρεσίας για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά καθώς και διάφορα άλλα θέματα.

Με τις παραπάνω διατάξεις αυξήθηκαν σταδιακά τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού μας δικαιώματος, ενώόσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

Είναι σαφές ότι ο ανωτέρω νόμος αδίκησε κατάφορα τους ασφαλισμένους από το 1990 και μετά οι οποίοι θα κληθούν να υπηρετήσουν 15 χρόνια περισσότερο σε σχέση με τους ασφαλισμένους προ 1990, διαχωρίζοντάς τους παντελώς από το καθεστώς των «παλαιών ασφαλισμένων».

Πέραν των παραπάνω, η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για μια σειρά από προσθήκες που απαιτούνται και με τις οποίες θα ρυθμίζονται:

1. Η επέκταση για το σύνολο των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών των Ε.Δ και Σ.Α. της πλασματικής 5ετίας (μάχιμη 5ετία).

2. Η καταβολή της σύνταξης σε στρατιωτικούς, άντρες και γυναίκες, που έχουν ανάπηρο παιδί ή ανάπηρο σύζυγο, με τη συμπλήρωση των 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και του 50ου έτους της ηλικίας.

3. Η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 5 έτη, που προβλέπεται από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, με καταβολή των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών.

4. Την υπαγωγή των πληρωμάτων των Π.Λ.Σ. στις συνταξιοδοτικές διατάξεις των Ειδικών Δυνάμεων και Μονάδων (διπλά χρόνια).

5. Την πρόβλεψη στο δικαίωμα συνταξιοδότησης των ανδρών και γυναικών με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και οι οποίοι συμπληρώνουν 20ετή υπηρεσία μετά το 2014. Σημειώνουμε ότι με την εφαρμογή του ν.3865/2010 το εν λόγω δικαίωμα καταργήθηκε, για όσους συμπληρώνουν 20ετή υπηρεσία μετά το 2014, με συνέπεια οι άνδρες και οι γυναίκες με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος να έχουν την ίδια συνταξιοδοτική μεταχείριση με τους λοιπούς στρατιωτικούς.

6. Την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου τέκνων όπως συμβαίνει και στο υπόλοιπο δημόσιο.

7. Την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου φοίτησης σε ΑΕΝ. Πιο συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί διαφορετική αντιμετώπιση από την αρμόδια Διεύθυνση του ΓΛΚ ως προς την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σε αυτές (άλλοτε αναγνωρίζεται ο χρόνος φοίτησης ως συντάξιμος και άλλοτε όχι).

8. Την αναγνώριση του χρόνου απόκτησης πτυχίου μεταπτυχιακής ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου.

9. Η απόδοση στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που είχαν θητεία ως οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης πριν την κατάταξή τους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβάλλει για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΜ, ενώ παράλληλα είχαν καταβάλλει για την ίδια αιτία ασφαλιστικές εισφορές και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία.

10. Το ασφαλιστικό καθεστώς στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία πριν την κατάταξή τους είχαν ασφαλιστεί στον Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. είτε στον Τ.Σ.Α.Υ.Με την πεποίθηση ότι η πρότασή μας θα υιοθετηθεί από τα συλλογικά όργανα της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. Πειραιάς 20/02/2015

1. ΑΓΓΕΛΗΣ Ευάγγελος

2. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

3. ΚΑΜΒΥΣΗΣ Σαράντος

4. ΚΥΡΑΝΗΣ Κωνσταντίνος

5. ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Αθανάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: