Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

ΕΠΛΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:Προτάσεις τροποποίησης ΠΔ μεταθέσεων

Αρ. πρωτ.: 29/2015 
Θεσσαλονίκη 12-03-2015ΘΕΜΑ: «Tροποποίηση των ΠΔ (33/09 & 97/12) τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων
του προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».


ΣΧΕΤ: Η Αρ. Πρωτ: 47/2015 / 24/02/2015 επιστολή ΠΟΕΠΛΣ.


Η Ένωση μας, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων, την αντικειμενικότητα – δικαιοσύνη που πρέπει να διέπει τις μεταθέσεις – τοποθετήσεις – αποσπάσεις του προσωπικού, αλλά και τo δεδομένο των 40 ετών πλέον πραγματικής Υπηρεσίας, κρίνει αναγκαία την τροποποίηση – συμπλήρωση των υφιστάμενων ΠΔ.


Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ


Στο άρθρο 1 να προστεθεί παράγραφος ως κάτωθι:
Κάθε στέλεχος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του, πρέπει να υπηρετήσει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ οκτώ (08) έτη σε Λιμενικές Αρχές της Α ή Β κατηγορίας. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, χωρίς να εξαιρείται κανένα απολύτως στέλεχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξαρτήτος βαθμού και κοινωνικών κριτηρίων.


Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 παρ. 2 του ΠΔ 33/09 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ΠΔ 97/12 ν’ αντικατασταθεί ως κάτωθι:
«Τόπος επιλογής»: θεωρείται ο Δήμος της επιλογής του στελέχους ΛΣ εφόσον πληροί τις κατωτέρω, περιοριστικά οριζόμενες προϋποθέσεις:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Ως τόπος επιλογής πρέπει να θεωρείται ο Δήμος και όχι ο Νομός. Να γίνει κωδικοποίηση των τόπων επιλογής, έτσι ώστε να γνωρίζει ο κάθε συνάδελφος ποιες Υπηρεσίες περιλαμβάνονται στον τόπο επιλογής του. Π.χ: Δήμος Θερμαϊκού ως τόπος επιλογής, περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες: ΑΕΝ Μακεδονίας, ΣΣΠΜ Μακεδονίας, Α’ Λ/Τ Ν. Μηχανιώνας. Δεν νοείται να υπηρετεί συνάδελφος στο Δ' Λ/Τ Πλαταμώνα και να δηλώνει ως τόπο επιλογής το ΚΛ Θεσσαλονίκης, δηλαδή μια διαφορετική Λιμ. Αρχή, σε διαφορετικό νομό, διαφορετική πόλη και σε απόσταση 140 χιλιομέτρων.


Το άρθρο 3 παρ. 1 του ΠΔ 33/09 ν’ αντικατασταθεί ως κάτωθι:
α) Χρόνος Υπηρεσίας στο Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ λαμβάνουν, με βάση το χρόνο υπηρεσίας τους στο σώμα, τον ακόλουθο αριθμό μορίων, για κάθε μήνα από την κατάταξη τους: (αα) από το πρώτο μέχρι και το πέμπτο έτος υπηρεσίας, δέκα (10) μόρια, (ββ) από το έκτο μέχρι και το δέκατο έτος υπηρεσίας, δεκαπέντε (15) μόρια, (γγ) από το ενδέκατο μέχρι και το δέκατο πέμπτο έτος υπηρεσίας, είκοσι (20) μόρια, (δδ) από το δέκατο έκτο μέχρι και το εικοστό έτος υπηρεσίας, είκοσι πέντε (25) μόρια, (εε) από το εικοστό πρώτο μέχρι και το εικοστό πέμπτο έτος υπηρεσίας, τριάντα πέντε (35) μόρια, (στστ) από το εικοστό έκτο μέχρι και το τριακοστό έτος υπηρεσίας, εξήντα (60) μόρια, (ζζ) από το τριακοστό πρώτο έτος υπηρεσίας και άνω, εκατό (100) μόρια.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Τα ισχύοντα μόρια, είναι 10 , 15 , 30 , 50 , 70 , 90 , 120 αντιστοίχως. Η πρόταση μας για αντικατάσταση του αριθμού μορίων, είναι αποτέλεσμα της αύξησης των πραγματικών ετών υπηρεσίας σε 40 και του ότι δεν νοείται κάποιος με 16 χρόνια Υπηρεσίας (ούτε στην μέση της καριέρας του) να λαμβάνει περισσότερα μηνιαία μόρια από κάποιον που υπηρετεί σε σκάφος Α κατηγορίας και με τα μέγιστα χιλιόμετρα απόστασης. Οφείλουμε όμως να επιβραβεύουμε με μόρια και τα πολλά έτη υπηρεσίας (από 26 και άνω).

β) Οικογενειακή κατάσταση. Τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ λαμβάνουν, με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση, τον ακόλουθο αριθμό μορίων εφάπαξ:
(αα) Οι έγγαμοι χωρίς τέκνα διακόσια πενήντα (250) μόρια, (ββ) οι γονείς με τέκνα, επιπλέον των μορίων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, εκατό (100) μόρια για το πρώτο τέκνο, εκατό (100) μόρια για το δεύτερο τέκνο, εκατόν πενήντα (150) μόρια για το τρίτο τέκνο και διακόσια (200) μόρια για το τέταρτο και για κάθε ένα από τα επόμενα τέκνα. Τα ανωτέρω μόρια για τα τέκνα, ισχύουν και για τα διαζευγμένα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Τα ισχύοντα μόρια, είναι 100 , 50 , 50 , 100 , 100 αντιστοίχως και δεν υπάρχει η πρόβλεψη για τα διαζευγμένα στελέχη.


(γγ) Όσοι έχουν σύζυγο, που αποδεδειγμένα εργάζεται στον δημόσιο τομέα και έχει το αμετάθετο, εκατό (100) μόρια. Όσοι έχουν σύζυγο, που αποδεδειγμένα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και έχει το αμετάθετο, διακόσια πενήντα (250) μόρια. Όσοι έχουν σύζυγο, που είναι ελεύθερος επαγγελματίας τετρακόσια (400 μόρια. Εάν η σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει αποδεδειγμένα να έχει συνεχή προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών αναγνωρισμένη στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το στέλεχος του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για μετάθεση.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Τα ισχύοντα μόρια, είναι 50. Προβαίνουμε σε διαχωρισμό του δημόσιου με ιδιωτικό τομέα & ελεύθερου επαγγελματία και μειώνουμε τα χρόνια προϋπηρεσίας.

(δδ) Για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος, πρώτου βαθμού συγγενείας, πλην των ανωτέρω, πενήντα (50) μόρια ……
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Τα ισχύοντα μόρια, είναι 10.


γ) αα) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1 του ΠΔ 97/12
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Να προστεθούν τα Λιμενικά Τμήματα και Φυλάκια όλης της Επικράτειας, που βρίσκονται σε απόσταση άνω των 60 χιλιομέτρων από την Λιμενική Αρχή υπαγωγής τους στις κατηγορίες και η στελέχωση τους να γίνεται με μετάθεση και όχι με Η.Δ. του εκάστοτε Λιμενάρχη ή Διοικητή ΠΕΔΙΛΣ. Το ίδιο να ισχύει και για Τμήματα ή Φυλάκια μικρότερης απόστασης από την Λιμενική Αρχή Υπαγωγής τους, τα οποία όμως βρίσκονται σε διαφορετικό νομό
αα) Οι Υπηρεσίες του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες, λαμβάνοντας ανά μήνα και τα εξής μόρια: (1) Πρώτη κατηγορία – 20 μόρια , (2) Δεύτερη κατηγορία – 16 μόρια , (3) Τρίτη κατηγορία – 12 μόρια , (4) Τέταρτη κατηγορία – 07 μόρια , (5) Πέμπτη κατηγορία – 04 μόρια , (6) Έκτη κατηγορία – 02 μόρια.
Οι Λιμενικές Αρχές της Κεντρικής Μακεδονίας, να ενταχθούν στις κάτωθι κατηγορίες:
Δεύτερη κατηγορία:
Δάφνης (ως έχει), Βατοπαιδίου
Τρίτη κατηγορία:
Ιερισσού (από την 4η).
Τέταρτη κατηγορία:
Ν. Μαρμαρά (από την 5η) , Ν. Μουδανιών (από την 5η) , Σταυρού (από την 5η) , Πλαταμώνα (από την 5η).
Πέμπτη κατηγορία:
Σκάλας Κατερίνης (ως έχει) , Θεσσαλονίκης (ως έχει).
Έκτη κατηγορία:
Ναυτοδικείο Θεσ/νίκης (ως έχει) , Κλιμάκιο Ε.Υ. Β. Ελλάδος (ως έχει) , ΑΕΝ Μακεδονίας , ΣΣΠΜ Μακεδονίας.
ββ) Ο υπολογισμός των μορίων του στελέχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που υπηρετεί ή υπηρέτησε σε μια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες υπηρεσιών, γίνεται αθροιστικά με: (1) του αριθμού μορίων σύμφωνα με την κατηγορία της Λιμενικής Αρχής που υπηρετεί ή υπηρέτησε κατά μήνα, (2) με βάση τον ακόλουθο πίνακα χιλιομετρικής απόστασης της υπηρεσίας που υπηρετεί ή υπηρέτησε κατά μήνα από τον τόπο υπηρεσίας επιλογής του.


ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΟΡΙΑ

 
Ο έως 60 - 02


61 έως 150 - 03


151 έως 250 - 04


251 έως 350 - 06


351 έως 450 - 08


451 έως 550 - 10


551 και άνω - 15γγ) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 2 του ΠΔ 97/12
Το προσωπικό των περιπολικών σκαφών που έχουν διατεθεί, ή υπάγονται στις ανωτέρω κατηγορίες υπηρεσιών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, λαμβάνει ανά μήνα, μόρια επιπλέον εκείνων που αντιστοιχούν στην οικεία κατηγορία, ως ακολούθως:
i) Σε Πλοία τύπου Ανοιχτής Θαλάσσης ή μεγαλύτερα αυτών, δεκαπέντε (15) επιπλέον μόρια.
ii) Σε Ναυαγοσωστικά και πλοία τύπου «ABEKING», επτά (07) επιπλέον μόρια.
iii) Σε πλοία κατηγορίας Α ΙΙ, πέντε (05) επιπλέον μόρια.
iv) Σε πλοία κατηγορίας Α ΙΙΙ, τρία (03) επιπλέον μόρια.
v) Σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία πλοίων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ μικρότερου μεγέθους των ανωτέρω, δύο (02) μόρια.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Θεωρούμε ότι η αιχμή του δόρατος και η βιτρίνα του Σώματος, πρέπει ν’ αμείβεται με περισσότερα μόρια.


Άρθρο 6 παρ.2 του ΠΔ 33/09 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 1 του ΠΔ 97/12 - Να τροποποιηθεί ως κάτωθι:
...........σχολές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ “τοποθετούνται σε υπηρεσίες της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας” του άρθρου 3 ..............Άρθρο 9 παρ. 2 α του ΠΔ 33/09 – να προστεθεί ως κάτωθι:
..........πρώτης κατηγορίας “εκτός των τοποθετημένων αποφοίτων των παραγωγικών σχολών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.”

Άρθρο 9 παρ. 9 του ΠΔ 33/09 Να τροποποιηθεί η υποπαράγραφος ε) και να προστεθούν νέες ζ) και η)
ε) Αυτών που έχουν συμπληρώσει στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ πραγματική υπηρεσία άνω των 25 ετών και έχουν μέχρι το βαθμό του Αντιπλοιάρχου.
ζ) οι γυναίκες στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που επιστρέφουν από άδεια κύησης – τοκετού
η) των μονογονεϊκών οικογενειών με επιμέλεια ανήλικου τέκνου ή τέκνων.
Άρθρο 12 του ΠΔ 33/09 Να τροποποιηθεί ως κάτωθι:
Η παράγραφος 2 αριθμείται σε 1 και τροποποιείται η αρχή της: “Το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου” με απόφαση........
Η παράγραφος 1 αριθμείται σε 2 και τροποποιείται η αρχή της: “Το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου” τα στελέχη ............και συμπληρώνεται φράση στο τέλος ....... οποία υπηρετού. “Εάν υπηρετούν στον τόπο επιλογής τους, δηλώνουν και δύο εναλλακτικές υπηρεσίες από τον αντίστοιχο πίνακα των κενών – κενούμενων θέσεων. Εάν δεν υπηρετούν στον τόπο επιλογής τους, μαζί με τις δύο εναλλακτικές υπηρεσίες, δηλώνουν και τον τόπο επιλογής τους.”
Η παράγραφος 3 καταργείται.
Η παράγραφος 4 αριθμείται σε 3 και τροποποιείται ως κάτωθι: Η Διεύθυνση Προσωπικού τον μήνα Απρίλιο, με βάση των αριθμό μορίων των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και τις κενές θέσεις των Λιμενικών Αρχών – Υπηρεσιών, καταρτίζει πίνακες μεταθέσεων τους οποίους εισάγει στο αρμόδιο συμβούλιο μεταθέσεων.
Νέα παράγραφος 4: Το συμβούλιο μεταθέσεων συνεδριάζει ΜΟΝΟ κατά τον μήνα Μάιο και εφόσον υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια – πιστώσεις για τις μεταθέσεις. Καλύπτονται οι κενές θέσεις κατά σειρά προτεραιότητας και πάντα σύμφωνα με τα μόρια των στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ σε συνάρτηση με το άρθρο 1 παρ. 3 του παρόντος διατάγματος. Εκδίδονται αποφάσεις σύμφωνα με τα σχετικά κονδύλια ΜΟΝΟ.
Οι παράγραφοι 5 , 6 και 7 καταργούνται.

Άρθρο 13 παρ. 1 γ) του ΠΔ 33/09 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του ΠΔ 97/12 να τροποποιηθεί ως κάτωθι:
(ζζ) Έναν εκπρόσωπο της ΠΕΑΛΣ μετά ψήφου, με αναπληρωτή έτερο εκπρόσωπο της ΠΕΑΛΣ, μόνο για τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις λοιπών Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξιωματικών. Για τις τοποθετήσεις – μεταθέσεις Ανθ/στών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων, θα υπάρχει ένας εκπρόσωπος πρωτοβάθμιας ένωσης προσωπικού ΛΣ (ΕΠΛΣ) κατ’ υπόδειξη της ΠΟΕΠΛΣ μετά ψήφου, με αναπληρωτή έτερο εκπρόσωπο της πρωτοβάθμιας ένωσης προσωπικού ΛΣ (ΕΠΛΣ).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: θεωρούμε ότι η ΠΕΑΛΣ ως πρωτοβάθμια ένωση αξιωματικών και μόνο, πρέπει να συμμετέχει αποκλειστικά και μόνο στα συμβούλια μεταθέσεων των αξιωματικών και την θέση της στα συμβούλια του λοιπού προσωπικού, να παίρνει εκπρόσωπος ΕΠΛΣ (από διαφορετική ένωση σε κάθε συμβούλιο)].


Άρθρο 13 παρ. 2 του ΠΔ 33/09 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του ΠΔ 97/12 να τροποποιηθεί ως κάτωθι:
στ) Έναν εκπρόσωπο της ΠΕΑΛΣ μετά ψήφου, με αναπληρωτή έτερο εκπρόσωπο της ΠΕΑΛΣ, μόνο για τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις λοιπών Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξιωματικών. Για τις τοποθετήσεις – μεταθέσεις Ανθ/στών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων, θα υπάρχει ένας εκπρόσωπος πρωτοβάθμιας ένωσης προσωπικού ΛΣ (ΕΠΛΣ) κατ’ υπόδειξη της ΠΟΕΠΛΣ μετά ψήφου, με αναπληρωτή έτερο εκπρόσωπο της πρωτοβάθμιας ένωσης προσωπικού ΛΣ (ΕΠΛΣ).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: θεωρούμε ότι η ΠΕΑΛΣ ως πρωτοβάθμια ένωση αξιωματικών και μόνο, πρέπει να συμμετέχει αποκλειστικά και μόνο στα συμβούλια προσφυγών των αξιωματικών και την θέση της στα συμβούλια του λοιπού προσωπικού, να παίρνει εκπρόσωπος ΕΠΛΣ (από διαφορετική ένωση σε κάθε συμβούλιο)].


Άρθρο 23 παρ. 1 του ΠΔ 33/09 – να προστεθεί εδάφιο ως κάτωθι:
........μικρό χρονικό διάστημα “που δεν δύναται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες” και δια συγκεκριμένο έργο .........


Άρθρο 24 παρ. 1 του ΠΔ 33/09 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 ΠΔ 97/12 – να προστεθεί εδάφιο ως κάτωθι:
..............μονάδα προέλευσης τους “και ανεξαρτήτως απόστασης εφόσον απαιτείται για την μετάβαση θαλάσσια συγκοινωνίων πλην πορθμείων”. Δε συνιστούν ..........


Άρθρο 28 του ΠΔ 97/12 Να προστεθεί νέα παράγραφος 3
3. σε περίπτωση λύσης του γάμου, η συνυπηρέτηση είναι υποχρεωτική, εφόσον το επιθυμούν και τα δύο (02) στελέχη και από τον γάμο που λύθηκε υπάρχουν ανήλικα τέκνα. Απαιτείται σχετική αναφορά και των δύο (02) στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.


Είμαστε κοντά στον συνάδελφο προασπίζοντας τα δικαιώματα του.Πρωταγωνιστούμε – Συμμετέχουμε – Αγωνιζόμαστε.

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΩΡΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΓΡΑΨΕ

PROS PEIRATIKOI@YAHOO.GR
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απορώ αν εγώ ζω στον κόσμο μου΄΄ ή οι συνδικαλιστές του ΛΣ (ΠΟΕΠΛΣ & ΠΕΑΛΣ) έχουν ξεφύγει εντελώς!

Εδώ και πολλά χρόνια τους παρακολουθώ να απαξιώνουν με την συμπεριφορά τους την ουσία του όρου . Το λυπηρό είναι ότι πολλοί προσποιούνται ακόμα ότι ο συνδικαλισμός με την παρούσα μορφή του βοηθά τους συναδέλφους ενώ όλοι γνωρίζουν καλά ότι υπάρχει μόνο για εξυπηρετεί ελάχιστους και να βλάπτει τους υπόλοιπους.
Δεν σκοπεύω να μπω σε λεπτομέρειες σχετικές με το χάλι του συνδικαλισμού στο ΛΣ αλλά δεν μπορώ να μην σχολιάσω τα τελευταία δημοσιεύματα τους.

Αναρτούν επιστολές αγανάκτησης σχετικά με τις προαγωγές των ΑΞ και τολμούν να μιλούν για παγκόσμια πατέντα επειδή κάποιοι δεν θα προαχθούν.
Φυσικά είναι άδικο κάποιοι να μην προάγονται αλλά ας αναλογιστούμε τα παρακάτω:

Mόνο στο ΛΣ υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός Ναυάρχων και Αρχιπλοιάρχων σε σχέση με το υπάρχον προσωπικό αλλά και σε σχέση με την οργανική του Σώματος.

Οι αριθμοί επιτρέπουν μόνο ο Αρχηγός του ΛΣ να είναι Υποναύαρχος …. οι άλλοι ας μένουν Αρχιπλοίαρχοι και πολύ είναι.

Μόνο στο ΛΣ υπάρχει αυτή ΄΄υπερβολική ταχύτητα΄΄ προαγωγών σε όλες τις βαθμίδες , αλλά το σκάνδαλο είναι κυρίως οι ΑΞ οι οποίοι καταλήγουν όλοι τους τουλάχιστον Αρχιπλοίαρχοι.
Πως είναι δυνατόν ο Λοχαγός μου στο στρατό ο οποίος το 1996 ήταν ήδη ένα έτος στον βαθμό αυτό και ο ΄΄Χ΄΄ ΑΞ του ΛΣ (να μη λέμε ονόματα) ήταν την ίδια περίοδο παλιός ανθυποπλοίαρχος , σήμερα ο Λοχαγός να είναι Ταξίαρχος που παρέμεινε στον βαθμό του στις τελευταίες κρίσεις ,ενώ ο Λιμενικός να είναι εδώ και ένα έτος Υποναύαρχος ;;;

Οι ΑΞ των Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετούν-φοιτούν 4 έτη στις στρατιωτικές σχολές τους και λαμβάνουν τις προαγωγές τους με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε ενώ οι δικοί μας φοιτούν ένα μόνο έτος στη σχολή του ΠΝ και λαμβάνουν τις προαγωγές τους λες και έχουν λάβει μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις , προσπερνώντας σε εξέλιξη τους πάντες γύρω τους.
Πως είναι δυνατόν να προάγονται επειδή ουσιαστικά είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου; Στρατιωτικές προαγωγές με πολιτικά κριτήρια πρώτη φορά βλέπω
Για να μην πω τις πατέντες με τις προαγωγές των εκτός οργανικών θέσεων που αρχικά ήταν για τους Εμποροπλοίαρχους ,με προϋπόθεση αυτοί να υπηρετούν συγκεκριμένα έτη στα πλωτά, που στη συνέχεια τις έλαβαν και οι εμποροπλοίαρχοι κρυμμένοι εντός γραφείων και στο τέλος τις έλαβαν και οι΄΄ γνωστοί- άγνωστοι΄΄.
Μόνο εγώ δεν έχω γίνει πλωτάρχης ακόμα.
Πόσες φορές καταγγείλαμε ορισμένοι, ότι οι ΠΕΔΙΛΣ δημιουργήθηκαν προκειμένου ικανοποιήσουν την ματαιοδοξία των ΑΞ και να γίνουν όλοι τους Αρχιπλοίαρχοι.
Τι κάνουν οι ΠΕΔΙΛΣ εκτός από το να αναπαράγουν τις υφιστάμενες διαταγές της Κεντρικής διοίκησης του Αρχηγείου;;
Που ξαναείδατε Αρχιπλοίαρχο (Ταξίαρχο) να είναι επικεφαλής δύναμης 80-120 ατόμων την οποία την ελέγχει μόνο όταν πρόκειται για καμία ΕΔΕ;;;
Που ξαναείδατε Πλοίαρχο (Σ/χη) να είναι επικεφαλής μονάδας με 20 άτομα ;;;

Όλα καταλήγουν ότι όντως οι προαγωγές αλλά και οι τοποθετήσεις των διοικήσεων των μονάδων στο ΛΣ αποτελούν ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΤΕΝΤΑ.

Ας κάνουν μια απλή μαθηματική πράξη οι πολιτικοί προϊστάμενοι μας να δουν πόσα πραγματικά έτη θα υπηρετήσουν από εδώ και στο εξής οι Λιμενικοί όλων των βαθμίδων και ας βάλουν φρένο στις προαγωγές όπου αυτό απαιτείται.
Και προς αποφυγή συνωστισμού στις σκάλες της ιεραρχίας ας σταματήσουν πια οι ανούσιες προσλήψεις ΑΞ…
Αν θέλετε ας προσλάβετε μερικούς Εμποροπλοίαρχους (Καπετάνιους/Μηχκους) αλλά με την προϋπόθεση να υπηρετήσουν στα ΠΑΘ και όπου αλλού προβλέπεται ,υποχρεωτικά μέχρι να γίνουν Πλωτάρχες , όχι να κρυφτούν σε 1-2 χρόνια σε γραφείο.

Ανώνυμος είπε...

Οι κύριοι Συνδικαλιστές της Μακεδονίας καλά θα κάνουν να πάνε πρώτα καμια μετάθεση εκτος Μακεδονίας που δεν εχουν πάει πουθενα και μετα να προτείνουν λύσεις για τις μεταθέσεις των αλλων.Δεν ειναι δυνατον Λιμενικος που δεν εχει βιώσει την ξενιτιά, το νησί, να ψάχνει νεο σπίτι, νεους φιλους, νεες συνθηκες ζωής να προτείνει πράγματα...Δεν νοείται αυτό....Είναι τουλάχιστον ανήθικο και προσβάλουν τις προσωπικότητες μας.

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΣ ΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ. Αυτό ισχύει για όλους τους συνδικαλιστές και όχι μόνο για τους Μακεδόνες.

Ανώνυμος είπε...

Ολοι οι Συνδικαλιστές και οχι μόνο πρεπει να σκίσουν τα ρουχα τους και να αγωνιστούν για ολα τα παιδια που υπηρετουν στα νησια να τους δίνεται μπόνους 300 ευρω για το οτι ειναι μακρυά απο τα πραγματικά τους σπίτια...Κανείς δεν έχει προτείνει ποτέ κάτι τετοιο....Δεν ειναι δυνατόν να παίρνουν τους ιδιους μισθούς....ειναι ανεπίτρεπτη αδικία άλλος να ξημωρεβραδιαζεται στα ποσειδώνια κάθε βράδυ...να μένει σε περιοχη με μετρημενους κατοικους που μετα απο ενα σημειο σου προκαλουν τρέλα....και να παιρνεις ακριβως τα ιδια λεφτα με τον αλλον που ειναι κεντρο και απολαμβάνει οτι γουσταρει.....Ξυπνηστε και διεκδικηστε για οσους δεν καλοπερνανε τα αυτοδικαια...Τα νησιά θέλουν κίνητρο οικονομικο τελος!!! Που θα τα βρούνε τα λεφτά? να τα κοψουν απο αυτους που δεν έχουν φύγει ποτέ απο τα σπίτια τους και οπως φαίνεται δεν θα φυγουν ποτε!!!